Skip to content

Ivo Boscarol received the Lifetime Achievement Award by Manager Association

Tekst v slovenskem jeziku

On 25 January 2023, Ivo Boscarol received the highest business award in Slovenia, the Lifetime Achievement Award by Manager Association.

The awards were presented at the annual meeting of the Manager Association, marking the start of the new business year. The association named Ivo »…the leading global producer of ultralight aircraft, who put not only the company but also Slovenia on the global map.«

High-ranking officials, including government members and diplomats, attended the event.

After presenting him the award, the president of the Republic of Slovenia Dr. Nataša Pirc Musar addressed Ivo Boscarol in her keynote. She named Ivo as a pioneer in the field of electric airplanes, comparable to Edvard Rusjan, the pioneer of the first flights in Slovenia more than a hundred years ago. She said that the Lifetime Achievement Award is the one that singles out an individual who has gone down in the history of Slovenian management and left an important mark in the economic and social spheres. She pointed out she was pleased that social responsibility is such an important virtue of many individuals who have received awards for lifetime achievements.

The Manager Association explained its selection of Ivo as the 21st annual Award for Lifetime Achievement recipient with the following words:
“Boscarol turned the Pipistrel brand into a synonym for boldness, innovation and business initiative. His disruptive work, big heart and empathy for the fellow human being have established him not only as an exceptional entrepreneur but also as an extraordinary individual. Because his actions are an example of innovation, breakthrough, success and excellent leadership, the Manager Association is awarding him the 21st Award for Lifetime Achievement in the field of management.”

Ivo Boscarol said: “I’m deeply honoured as well as a bit surprised to have been chosen by the Manager Association for this accolade. I have never been a member of the Association and my company leadership style may have been somewhat different from the standard in this cruel business world of ours.” The president of the Republic of Slovenia Dr. Nataša Pirc Musar concluded her speech with the wish to all the managers in Slovenia that may they succeed in flying as high as Mr. Boscarol.

Text in English

Ivo Boscarol je 25. januarja 2023 prejel najvišje poslovno priznanje v Sloveniji, nagrado Združenja Manager za življenjsko delo.

Priznanja so tradicionalno podelili na letni skupščini Združenja Manager ob začetku novega poslovnega leta. Združenje je Iva imenovalo za »…vodilnega proizvajalca ultralahkih letal na svetu, ki je na globalni zemljevid uvrstil ne le podjetje samo, temveč tudi Slovenijo.«

Dogodka so se udeležili visoki uradniki, vključno s člani vlade in diplomati.

Potem, ko mu je izročila priznanje, je predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar v svojem osrednjem govoru nagovorila Iva Boscarola. Označila ga je za pionirja na področju električnih letal, poleg Edvarda Rusjana, pionirja prvih poletov pred več kot sto leti. Povedala je, da je priznanje za življenjsko delo je tisto, ki izpostavi posameznika, ki se je s svojimi dosežki zapisal v zgodovino slovenskega managementa ter pustil pomemben odtis na gospodarskem in družbenem področju. Izpostavila je, da jo veseli, da je poleg teh pogojev družbena odgovornost tista lastnost, ki ni samo vrednota Združenja, ampak tudi posameznikov, ki so prejeli priznanja za življenjsko delo.

V Združenju Manager so svoj izbor Iva za prejemnika nagrade za življenjsko delo utemeljili z besedami: »Znamko Pipistrel je Boscarol spremenil v sinonim drznosti, inovativnosti in podjetnosti. S svojim prebojnim delom, velikim srcem in občutkom za sočloveka se je v družbi uveljavil ne le kot izjemen podjetnik, temveč tudi kot izjemen posameznik. Ker je s svojimi dejanji zgled inovativnosti, prodornosti, uspeha in odličnega vodenja, mu Združenje Manager podeljuje 21. Priznanje za življenjsko delo na področju managementa«.

Ivo Boscarol je dejal: »Zelo sem počaščen, pa tudi nekoliko presenečen, da me je Združenje Manager izbralo za to priznanje. Nikoli nisem bil član Združenja in moj stil vodenja podjetja je bil morda nekoliko drugačen od tistega, ki je standarden v tem našem krutem poslovnem svetu.”

Predsednica Republike Slovenije, Dr. Nataša Pirc Musar, je svoj govor zaključila z željo vsem menedžerjem v Sloveniji, da bi jim le uspelo poleteti tako visoko, kot je gospod Boscarol.

Back To Top