Skip to content

Textron to acquire electric aircraft pioneer Pipistrel

Tekst v slovenskem jeziku

PROVIDENCE, R.I. –
Textron Inc. (NYSE: TXT), home to the Cessna, Beechcraft, and Bell aviation brands, today announced it has entered into an agreement to purchase Pipistrel, an award-winning pioneer and global leader in electrically powered aircraft, based in Slovenia and Italy.

With Textron, Pipistrel will have access to greater resources, technical and regulatory expertise and a global aircraft sales and support network, enabling it to accelerate its development and certification of electric and hybrid electric aircraft. Upon closing of the transaction, Textron plans to form a new business segment, Textron eAviation, focused on the development of sustainable aircraft, which will include Pipistrel.

“Pipistrel puts Textron in a uniquely strong position to develop technologies for the sustainable aviation market and develop a variety of new aircraft to meet a wide range of customer missions,” said Textron Chairman and CEO Scott Donnelly. “Today’s announcement supports Textron’s long-term strategy to offer a family of sustainable aircraft for urban air mobility, general aviation, cargo and special mission roles.”

“Pipistrel has been celebrated as one of the world’s most important and successful manufacturers of electric aircraft,” continued Donnelly. “Textron is committed to maintaining Pipistrel’s brand, headquarters, research and development, and manufacturing in Slovenia and Italy, while making additional investments in Pipistrel for the development and production of future products.”

Pipistrel founder and CEO Ivo Boscarol will remain a minority shareholder as well as Chairman Emeritus, consulting on future product plans and strategies for a two-year period.

“Under my 30-year leadership, Pipistrel’s team has achieved a unique prime position in personal, affordable, environmentally friendly and electric aviation. The trend and foundation for future projects has clearly been set,” said Boscarol. “To drive Pipistrel’s ambitious goals and to continue its story of success, the joining of Textron and Pipistrel provides deep expertise and resources which would otherwise be inaccessible to Pipistrel alone. With Textron, we are together geared to strive for future growth and look forward to announcing exciting new products and projects. I am delighted to continue witnessing my vision become a reality by being actively engaged with the company for the future.”

The transaction is expected to close during the second quarter of 2022, subject to customary closing conditions, including regulatory approvals.

About Textron Inc.

Textron Inc. is a multi-industry company that leverages its global network of aircraft, defense, industrial and finance businesses to provide customers with innovative solutions and services. Textron is known around the world for its powerful brands such as Bell, Cessna, Beechcraft, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, and Textron Systems. For more information, visit: www.textron.com.

About Textron eAviation

Headquartered in Wichita, Kansas, Textron eAviation will focus on sustainable flying, backed by Textron’s 100 years of expertise and the restless spirit for innovation that is embodied in our Cessna, Beechcraft and Bell brands.

Taking the lead in Textron’s development of sustainably powered flight, Textron eAviation will leverage the industry-leading product design, certification, manufacturing, and aftermarket solutions from across Textron’s businesses coupled with the newly acquired expertise of Pipistrel.

About Pipistrel

In 2020, Pipistrel’s Velis Electro became the world’s first, and currently only, electric aircraft to receive full type-certification from the European Union Aviation Safety Agency (EASA). This achievement followed a series of electric aircraft introductions since the company began research and development of electric propulsion in 2000. Pipistrel’s pioneering work has been recognized through awards from NASA, IDC, and other organizations. The company, which offers a family of gliders and light aircraft with both electric and combustion engines, has delivered more than 2,500 light aircraft worldwide since its founding in 1989 and additionally has both hybrid and electric propulsion models under development. This transaction includes the following companies: Pipistrel d.o.o., Pipistrel Vertical Solutions d.o.o and Pipistrel Italia S.r.l.

Media:

Rachel Douglass

rdouglass@e-aviation.com

Certain statements in this press release are forward-looking statements which may project revenues or describe strategies, goals, outlook or other non-historical matters; these statements speak only as of the date on which they are made, and we undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements. These statements are subject to known and unknown risks, uncertainties, and other factors that may cause our actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements, including, but not limited to, the risk that the transaction will not be consummated as planned; difficulty or unanticipated expenses in connection with integrating the acquired business; the risk that anticipated synergies and opportunities as a result of the acquisition will not be realized; the efficacy of research and development investments to develop and certify new electric and hybrid electric aircraft products; unanticipated expenses or delays in connection with the launching of such new products; and our ability to keep pace with our competitors in the introduction of such new products.

Textron postaja lastnik pionirja električnega letenja, Pipistrela

Text in English

PROVIDENCE, R.I. –
Družba Textron Inc (NYSE: TXT), s hišnimi letalskih znamkami Cessna, Beechcraft in Bell, je danes objavila podpis dogovora o nakupu Pipistrela, večkrat nagrajenega pionirja in vodilnega svetovnega proizvajalca letal na električni pogon s svojimi podjetji v Sloveniji in Italiji.

Pod okriljem družbe Textron bo podjetje Pipistrel imelo dostop do veliko širših virov, tehničnega in regulatornega strokovnega znanja ter globalne mreže za prodajo in poprodajno podporo, kar mu bo omogočalo pospešitev razvoja in certifikacije produktov električnega in hibridno-električnega letalstva. Ob zaključku transakcije Textron načrtuje ustanovitev novega poslovnega segmenta, Textron eAviation, osredotočenega na razvoj trajnostnega letalstva, katerega del bo postal Pipistrel.

“Družba Pipistrel postavlja podjetje Textron v edinstveno močen položaj za razvoj novih tehnologij za trg trajnostnega letalstva ter za razvoj raznovrstnih letal, ki bodo izpolnjevala širok nabor potreb naših strank” je povedal predsednik in izvršni direktor Textrona Scott Donnelly. “Današnja objava odraža dolgoročno strategijo družbe Textron, da ponudi družino trajnostnih letečih produktov tako za urbani zračni promet nad mesti, kot tudi za področje splošnega letalstva, prevoz tovora in za posebne namene. “

“Pipistrel slovi kot eden od najpomembnejših in najuspešnejših proizvajalcev električnega letalstva na svetu” je nadaljeval Donnelly. “Podjetje Textron se zavezuje k ohranitvi Pipistrelove blagovne znamke, sedeža družbe,  razvoja in raziskav ter proizvodnih kapacitet v Sloveniji in Italiji ter bo dodatno vlagalo v razvoj in proizvodnjo prihodnjih izdelkov družbe Pipistrel.”

Pipistrelov ustanovitelj in izvršni direktor družbe Pipistrel, Ivo Boscarol ostaja manjšinjski lastnik podjetja in bo še dve leti kot zaslužni predsednik nadaljeval s svetovanjem in usmerjanjem produktnih načrtov ter strategije podjetja.

“Pod mojim več kot 30-letnim vodstvom je Pipistrelova ekipa dosegla edinstven vodilni položaj na področju osebnega, cenovno dostopnega, okolju prijaznega in električnega letalstva. Trend in temelji za prihodnje projekte so jasno postavljeni,” je dejal Boscarol. “Za zagotovitev doseganja Pipistrelovih ambicioznih ciljev ter za nadaljevanje naše zgodbe o uspehu bo združitev Textrona in Pipistrela omogočila dostop do strokovnega znanja in virov, ki Pipistrelu samemu sicer ne bi bili dostopni. Skupaj s Textronom smo usmerjeni v prihodnjo rast in se veselimo najave novih in vznemirljivih izdelkov in projektov. Veseli me, da bom lahko tudi v prihodnje priča uresničevanja svoje vizije in da bom v podjetju aktivno udeležen še vnaprej.”

Pričakovati je, da bo transakcija zaključena v drugem četrtletju leta 2022, odvisno od običajnih pogojev sklepanja tovrstnih dogovorov, vključno z regulatornimi odobritvami.

O družbi Textron Inc.

Družba Textron Inc. je večpanožno podjetje, ki se poslužuje svoje globalne mreže letalskih, obrambnih, industrijskih in finančnih podjetij in svojim strankam ponuja inovativne rešitve in storitve. Textron je poznan širom sveta po svojih udarnih blagovnih znamkah kot so Bell, Cessna, Beechcraft, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-Go, Acrtic Cat in Textron Systems. Za več informacij obiščite www.textron.com.

O Textron eAviation

Podjetje Textron eAviation s sedežem v mestu Wichita, Kansas, se bo osredotočalo na trajnostno letenje s podporo Textronovih stoletnih izkušenj in neumornega duha inovativnosti, ki so poosebljeni v naših blagovnih znamkah Cessna, Beechcraft in Bell.
S prevzemom vodilne vloge v Textronovem razvoju letalstva s trajnostnim pogonom bo družba Textron eAviation uporabila svoj vpliv načrtovalskih rešitev, vodilnih v tem področju industrije, certificiranja, proizvodnje in poprodajne podpore vseh družb podjetja Textron, okrepljenih z novo pridobljenim strokovnim znanjem družbe Pipistrel.

O Pipistrelu

Leta 2020 je Pipistrelovo letalo Velis Electro postalo prvo, in je še vedno edino električno letalo na svetu, ki je pridobilo poln tipski certifikat Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA). Ta dosežek je sledil celi vrsti poprejšnih uspehov v razvoju električnih letal, odkar je podjetje leta 2000 začelo z raziskavami in razvojem električnih pogonov v letalstvu. Pipistrelovo pionirsko delo je bilo večkrat prepoznano in nagrajano z nagradami agencije NASA, IDC in drugih organizacij. Podjetje, ki ponuja družino jadralnih in lahkih letal, opremljenih tako z električnimi motorji kot z motorji z notranjim izgorevanjem, je od svoje ustanovitve leta 1989 svojim strankam širom sveta dobavilo že več kot 2500 letal, dodatno pa razvija tako hibridno-električna letala kot tudi popolnoma električne modele prihodnosti.
Ta transakcija vključuje podjetja: Pipistrel d.o.o., Pipistrel Vertical Solutions d.o.o in Pipistrel Italia S.r.l.

Media:

Michael Maynard
mmaynard@textron.com
+1-401-457-2362

Taja Boscarol
Press@Pipistrel-aircraft.com

Nekatere izjave v tem sporočilu za javnost predstavljajo napovedi, ki utegnejo predvideti prihodke ali opisati strategije, cilje, pričakovanja ali druge nezgodovinske zadeve; te izjave veljajo samo za čas, v katerem so bile podane in ne prevzemamo nobene odgovornosti za posodobitev ali revizijo katerekoli napovedi. Te izjave so odvisne od znanih in neznanih tveganj, negotovosti in drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo, da se naši dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki jih prikazujejo ali nakazujejo takšne napovedi, vključno, vendar ne omejeno na: tveganje, da transakcija ne bo izvedena, kot je načrtovano; težave ali nepredvidene stroške glede integracije prevzetega podjetja; tveganje, da pričakovane sinergije in priložnosti, ki so posledica prevzema, ne bodo uresničene; učinkovitost naložb v raziskave in razvoj, da se razvije in certificira nove električne in hibridne električne letalske izdelke; nepričakovane stroške ali zamude v povezavi z lansiranjem tovrstnih novih izdelkov; in našo sposobnost, da sledimo svojim tekmecem pri uvajanju tovrstnih novih izdelkov

Back To Top