Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Višje inženirje konstrukcije letal in sistemov (Inženir 2) na oddelku Sistemi in strukture

ki se bodo pridružili raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Kdo smo?

Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva ter Velis Electro prvo električno gnano letalo s certifikatom tipa (EASA.A.573 TCDS).

Kaj počnemo?

Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2020 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.


Opis dela:

Iščemo navdušene inženirje konstrukcije letal in sistemov na oddelku sistemov in struktur, ki se bodo pridružili naši hitro rastoči ekipi. Kot član naše oblikovalske organizacije (DO) boste raziskovali/ustvarjali:

 • vodenje skupine oblikovalskih inženirjev, ki bodo novo letalo pripravili od načrtovanja do faz proizvodnje in preizkušanja
 • opredeljevanje in upravljanje zahtev
 • podpiranje razvoja sistemov in komponent od zasnove do proizvodnje
 • konstruiranje mehanskih sklopov (načrtovanje CAD/CAM, izdelava prototipa, popravki do pred-serije) ter priprava dokumentacija (risbe, artikli v informacijskem sistemu Infor, pregled tehnološke dokumentacije)
 • razvoj, integracija in dokumentiranje eletromehanskih sistemov in mehanskih komponent letal, razvoj letalskih struktur iz kompozitnih materialov
 • vzpostavitev novih tehnologij načrtovanja in izdelave kompozitnih materialov ter ustvarjanje in skrb za dokumentacijo
 • 3D modeliranje in organizacija izdelave hitrega prototipiranja (CNC rezkanje, 3D tiskanje, ipd.)
 • oblikovanje mehanskih podsistemov letal (podvozje, klimatska naprava); ustvarjanje in vzdrževanje 3D in 2D CAD dokumentacije ter podpora certifikaciji ter vzpostavljanje testnih nastavitev za potrjevanje strukturnih značilnosti primarnih in sekundarnih letalskih struktur (predvsem kompozitov), ki predvidevajo tesno sodelovanje s timom za letalski dizajn z namenom upoštevanja lastnosti konstrukcijskih obremenitve letal in operativnih pogojev
 • razvijanje uradnih načrtov, testnih postopkov, planov orodij, zasnove testnih stojal/armatur, pridobivanje podatkov
 • sodelovanje s prototipnim in ostalimi oddelki ter druga dela in naloge po navodilih nadrejenega, ki spadajo v delokrog delovnega mesta

 

Naš idealni kandidat ima:

 • univerzitetna ali magistrsko raven izobrazbe s področja inženiringa, po možnosti letalske in vesoljske industrije
 • izkušnje z načrtovanjem in proizvodnjo letalskih sistemov
 • poznavanje procesov letalskih institucij (EASA, FAA, CAA itd.) In predpisov (Part 23, Part 27)
 • dobro znanje s CAD oblikovanjem
 • sposobnost vodenja projektov in tehničnega vodenja
 • izkušnje pri razvoju in delu v skladu s sistemskimi zahtevami
 • 5 let delovnih izkušenj v vesoljski ali ustrezni industriji
 • sposobnost razmišljanja izven okvirjev
 • praktičen odnos
 • znanje MS Office
 • tekoče znanje angleškega jezika


Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 25.10.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis – veseli bomo, če bo le ta v angleškem jeziku).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Airframe and Systems Design Engineers-senior (Engineer 2) in Systems and Structures Dep.

to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Who we are?

Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation, and Velis Electro is world’s first electric powered airplane to receive a Type Certificate (EASA.A.573 TCDS).

What do we do?

In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2020 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.


Job description:

We are looking for avid Airframe and Systems Design Engineers in the Systems and Sructures department to join our rapidly growing team. As a member of our design organization (DO), you will research/generate:

 • manage a team of design engineers to bring a novel aircraft from design through production and testing phases
 • define and manage requirements
 • support the systems and component development from concept to production
 • mechanical assembly (CAD/CAM design, prototype production, pre-batch corrections) and preparation of documentation (drawings, items in the Infor information system, review of technological documentation)
 • development, integration and documentation of electromechanical systems and mechanical components of aircraft, development of aircraft structures made of composite materials
 • establishment of new technologies for the design and manufacture of composite materials, and creation and care of documentation
 • 3D modelling and organisation of rapid prototyping (CNC milling, 3D printing, etc.)
 • design of mechanical subsystems of aircraft (landing gear, air conditioning); creation and maintenance of 3D and 2D CAD documentation, certification support, and setting up test settings to validate the structural features of primary and secondary aviation structures (especially composites) that require close collaboration with the aviation design team to take account of aircraft structural load characteristics and operating conditions
 • development of official plans, test procedures, tool plans, test stands/dashboards design, data acquisition
 • collaboration with the prototyping and other departments, and performing other work duties and tasks as directed by the supervisor, which fall within the scope of work


Our ideal candidate has:

 • university Degree or M.Sc. level of education in Engineering, preferably Aerospace
 • experience with design and production of aircraft systems
 • knowledge of aviation institution processes (EASA, FAA, CAA etc.) and regulations (Part 23, Part 27)
 • strong proficiency with CAD design
 • strong project management and technical leadership skills
 • experience developing and working to system requirements
 • 5 years of professional experience in the aerospace or relevant industry
 • strong ability to think out of the box
 • hands-on attitude
 • knowledge of MS Office
 • fluent English language skills


What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  25th October 2020 (CV must be added to your application – we would be glad to receive it in English language).