MAHEPA is aiming to improve propulsion efficiency, addressing climate changes, pollution, noise and adverse effects of air transport by introducing new powertrains solutions.

Ajdovščina, 19. 5. 2017

On 15th and 16th May 2017 the kick-off meeting for the MAHEPA project was held at Pipistrel’s headquarters at Ajdovscina (Slovenia).

MAHEPA – Modular Approach to Hybrid-Electric Propulsion Architecture – is a research project aimed at tackling current limitations of electrically powered aircraft by introducing new serial hybrid-electric powertrains. The project will develop new components in a modular way to power two four-passenger hybrid electric airplanes scheduled to fly in 2020. The first will be equipped with a hybrid powertrain utilizing an internal combustion engine and the second will be a fuel cell hybrid powered aircraft, showcasing the possibilities for zero-emission long distance flight as concrete example of this innovative propulsion technology.

The project is led by the aircraft manufacturer Pipistrel, in cooperation with Compact Dynamics, DLR, University of Ulm, H2Fly, Politecnico di Milano, TU Delft and University of Maribor. The project partnership aims to boost research in the field of low emission propulsion technology to open up possibilities for series production of greener airplanes in order to support European environmental goals in aviation. The main result of MAHEPA project will be novel, modular and scalable hybrid-electric powertrains capable of running on alternative fuels or on hydrogen with zero emissions.

These powertrains are the key technology for future hybrid aircraft enabling economical and environmentally sustainable air travel. Within MAHEPA not only new technologies will be developed, but also regulatory implications, airport infrastructure requirements, airspace procedural practices, operational safety, operating costs and emission models will be studied resulting in a unique outlook for regulators, aviation industry, operators and investors.

The first public presentation of the MAHEPA project will be at the Paris Air Show between 19th and 25th June 2017.

Ivo Boscarol, CEO of PIPISTREL, says:
“Hybrid-electric propulsion will change the way we travel. Pipistrel flew the world’s first two seat electric aircraft more almost exactly ten years ago. Since, battery performance has more than doubled, but the near future long-range flight will be enabled by a combination of batteries and range extending technologies. In project MAHEPA we are contributing to the development of two different four passenger aircraft which will be thoroughly tested in flight. This alone is a historic milestone, but with the envisioned scalability of hybrid electric propulsion technology we will soon see much larger environmentally friendly aircraft capable of flying 19 or more passengers across practical distances.”

Project MAHEPA, has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723368.

For additional info please contact Mrs. Maja Sande: info@mahepa.eu

Prihodnost letalskega transporta bo zelena – MAHEPA odpira vrata za okolje prijaznejšim hibridno-električnim letalom

V projektu MAHEPA, katerega uvodni sestanek je potekal 15. in 16. maja 2017 na podjetju Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, želimo izboljšati učinkovitost pogonskih sistemov v letalih. Pričakovane inovacije bodo zmanjšale vplive na klimatske spremembe, onesnaževanje in hrup ter ostale škodljive vplive zračnega prometa, z uvajanjem novih pogonskih sistemov. 

MAHEPA – Modular Approach to Hybrid-Electric Propulsion Architecture – je raziskovalni projekt, ki je usmerjen k reševanju trenutnih omejitev električnih letal z uvajanjem novih, serijskih hibridnih-električnih pogonskih sklopov. Z modularnim pristopom bomo razvili okolju prijaznejše komponente za pogon dveh štiri-sedežnih potniških hibridno-električnih letal, ki bosta prvič poleteli leta 2020. Prvo letalo bo opremljeno s hibridnim pogonskim sklopom, kjer energijo proizvaja motor z notranjim zgorevanjem. V drugo letalo bo vgrajena inovativna tehnologija pogona na vodikove gorivne celice, kar bo dokazalo možnost razvoja letal za dolge polete brez emisij.

Projekt vodi slovenski proizvajalec letal Pipistrel, sodelujejo še: Compact Dynamics, DLR, H2Fly, Politecnico di Milano, Technische Universiteit Delft, Univerza v Mariboru in University of Ulm. Cilji projekta sledijo evropskim okoljskim zahtevam za letalstvo, ki narekujejo 70 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Ključni rezultat projekta MAHEPA bo nov, modularni hibridno-električni pogonski sklop za letala, ki bo deloval na alternativna goriva ali vodik in imel potencial za uporabo na večjih letalih.

Tovrstni pogonski sklopi predstavljajo ključno tehnologijo za razvoj hibridnih letal, ki bodo omogočala ekonomične in okolju prijazne letalske prevoze. V projektu MAHEPA bomo razvili tako nove pogonske tehnologije, kot tudi preučevali vplive novih predpisov, zahtev letališke infrastrukture, postopkov zračnega prometa, varnosti obratovanja in obratovalnih stroškov ter modelov emisij. Rezultati bodo koristni predvsem upravnim organom, odgovornim za sprejem predpisov, letalski industriji in vlagateljem.

Prva javna predstavitev projekta MAHEPA bo na Paris Air Show med 19. in 25 junijem 2017.

Ivo Boscarol, direktor podjetja Pipistrel:
“Hibridno-električni pogon bo spremenil način našega potovanja. Ravno pred desetimi leti je Pipistrel poletel s prvim dvo-sedežnim električnim letalom na svetu. Od takrat se je zmogljivost baterij skorja podvojila, kljub temu pa so zenkrat dolgi leti možni zgolj s kombinacijo baterij in drugih tehnologij, ki omogočajo daljše polete. V projektu MAHEPA bomo prispevali k razvoju dveh različnih pogonov za štiri-sedežna potniška letala, ki bosta preizkušena v zraku. Že to samo po sebi predstavlja velik mejnik, vendar lahko s prenosom hibridno-električnih tehnologij na večja letala kmalu pričakujemo okolju prijaznejša letala tudi za 19 ali več potnikov, ki bodo zmožna leteti na praktičnih razdaljah«.

Projekt MAHEPA je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 723368.

Za več informacij kontaktirajte gospo Majo Sande: info@mahepa.eu