Pipistrel d.o.o. išče

Strateškega nabavnika/co

ki se bo pridružil/a ekipi v Ajdovščini

Opis dela…

Iščemo navdušenega sodelavca/ko v strateški nabavi, ki bi se pridružil/a kar hitro rastoči ekipi in podjetju.

V kolikor ste dinamična, proaktivna oseba, potrebujete izzive in bi želeli sodelovati v naši skupini vas vabimo, da se nam predstavite preko našega portala:
https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 18.04.2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

 

Kot član naše ekipe bodo vaše naloge obsegale…

 • priprava in vodenje pogajanj s strateškimi dobavitelji ter priprava pogodb
 • obiski obstoječih in potencialnih dobaviteljev doma in v tujini
 • optimizacija plačilnih rokov, optimizacija zalog, uvedba sistema povpraševanj
 • nadzorovanje izpolnjevanja pogodb po elementih: nabavni pogoji, dobavni roki, cene in plačilni roki
 • priprava razpisov (tenderjev) za iskanje novih nabavnih virov, zbiranje ponudb in izbor konkurenčnih ponudnikov
 • priprava planov nabave ter izvedba analiz in drugih dogovorjenih poročil za nadrejene
 • odgovornost za urejenost nabavne in prodajne dokumentacije in arhiviranje podatkov
 • vodenje postopkov od naročanja do prevzema materialov
 • sodelovanje pri sistemu presoje kakovosti pri dobaviteljih
 • opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca
 • spremljanje predpisov s področja nabave in carinskih postopkov

Naš idealen kandidat ima…

 • aktivno znanje poslovnega angleškega jezika, tudi zaradi izvajanja zgornjih nalog v slovenskem in angleškem jeziku
 • aktivno znanje iz italijanskega jezika (zaželeno)
 • vozniški izpit B kategorije
 • najmanj V. stopnja izobrazba ekonomske, tehnične, družboslovne smeri
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj v mednarodni nabavni službi na podobnem ali višjem delovnem mestu
 • komunikacijske sposobnosti, zmožnost dela v timu ter sodelovanje z menedžmentom in ostalimi oddelki
 • računalniško znanje v okolju MS Office
 • natančnost in doslednost

 

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno izzivov
 • odlično ekipa kolegov in priložnost za delo v razvijajočem se okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje (interna in eksterna)
 • zaposlitev za poln delovni in določen čas (6 mesecev), z možnostjo podaljšanja
 • možnost osebne in strokovne rasti
 • razpoložljivost delovnega mesta je takojšnja

Pipistrel d.o.o. is looking for a

Strategic Purchaser (M/F)

to join its team in Slovenija (Ajdovščina)

Job description

We are looking for an enthusiastic colleague in strategic procurement who would join a fast growing team and company.

If you are a dynamic, proactive person, needing challenges and would like to participate in our group, we invite you to introduce yourself through our portal:
https://cloud.pipistrel.si/application/ until and including 18.04.2021 (a Curriculum Vitae must be added to the registration).

 

As a member of our team, your tasks will include…

 • preparation and conducting of negotiations with strategic suppliers, preparation of contracts
 • visits to existing and potential suppliers at home and abroad
 • optimization of payment deadlines, optimization of stocks, introduction of a demand system
 • monitoring the fulfillment of contracts by elements: purchase conditions, delivery times, prices and payment deadlines
 • preparation of tenders for finding new suppliers, collecting bids and selecting competing bidders
 • preparation of procurement plans and implementation of analyzes and other reports for superiors
 • responsibility for organizing purchase- and sales-documentation and for data archiving
 • managing procedures from ordering to receiving materials
 • participation in the supplier quality assessment system
 • performing other tasks in accordance with the employee’s qualifications and instructions of the employer
 • monitoring regulations in the field of procurement and customs procedures

Our ideal candidate has…

 • active knowledge of business English, also due to the implementation of the above tasks in Slovene and English language
 • knowledge of Slovenian language
 • active knowledge of the Italian language (desirable)
 • B-category driver’s license
 • at least V. level education in economics, technology, or social sciences
 • at least 3 years of work experience in a purchasing department of an international company, in a similar or higher position
 • communication skills, capability of teamwork and cooperation with management and other departments
 • computer skills in the MS Office environment
 • accuracy and consistency

What do we offer?

 • interesting work, full of challenges
 • an excellent team of colleagues and the opportunity to work in a developing environment
 • funds for professional training (internal and external)
 • full-time and fixed-term employment (6 months), with the possibility of extension
 • the possibility of personal and professional growth
 • job availability is immediate