Za dosego ambicioznih ciljev letalske industrije razpisujemo štiri nova delovna mesta:
In order to achieve the ambitious goals of aviation industry we are offering four new job positions:


1.)
Safety and Reliability Engineer
Inženir za varnost in zanesljivost

We are searching for an enthusiastic junior Safety and Reliability Engineer that will enhance our team working on safety, reliability and risk analyses of new aircraft and various aircraft systems. You will be involved in CS-23 certification projects, as well as in the safety analysis of innovative electric and hybrid-electric aircraft under development at Pipistrel, having the possibility to shape the future of electric aviation. Finally, you will be involved in the adaptation of the SORA (Specific Operation Risk Assessment) model, a methodology for the risk assessment primarily required to support the application for an authorization to operate an Unmanned Aircraft System (UAS).

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Iščemo navdušenega inženirja za varnost in zanesljivost, ki bo izboljšal našo ekipo za analizo varnosti in zanesljivosti novih letal in različnih letalskih sistemov.

Sodelovali boste tako pri certifikacijskih projektih CS-23, kot tudi v varnostnih analizah inovativnih električnih in hibridnih električnih sistemov, ki se razvijajo v Pipistrelu in imajo možnost oblikovanja prihodnosti električnega letalstva.

Kasneje boste udeleženi v vzpostavljanje certifikacijskega okolja SORA (Specific Operation Risk Assessment), tj. metodologije za ocenjevanje tveganja v povezavi s pridobivanji dovoljenj za letenje z brezpilotnimi letalniki.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

*

Responsibilities:

 • Perform safety and reliability analyses of aircraft and systems (FHA, PSSA, SSA…)
 • Planning, development, and execution of safety- and reliability-related project tasks, including hazard analysis and failure mode & effects analysis
 • Perform Specific Operation Risk Analysis (SORA)
 • Support with design reviews as required and presentation of reliability effects.
 • Providing support to engineering teams on safety-related design topics
 • Close cooperation with EASA for certification purposes
 • Support with failure reporting, analysis and corrective action system.

Odgovornosti:

 • Izvajanje analize varnosti in zanesljivosti letal in sistemov (FHA, PSSA, SSA…)
 • Načrtovanje, razvoj in izvajanje projektnih nalog, povezanih z varnostjo in zanesljivostjo, vključno z analizo tveganj, napak in učinkov
 • Izdelava analiz tveganja (SORA)
 • Podpora pri pregledih oblikovanja, kot je zahtevano in predstavitvi učinkov zanesljivosti
 • Zagotavljanje podpore inženirskim ekipam za teme, povezane z varnostjo
 • Tesno sodelovanje z agencijo EASA za namene certificiranja
 • Podpora pri poročanju o neuspehih, analizo in sistem korektivnih ukrepov

*
Requirements:

 • At least M.Sc. level of education in engineering, preferably Aerospace
 • Knowledge of reliability engineering basics (probability, failure distributions, failure modes…)
 • Excellent problem solving and communication skills
 • Being familiar with the field of aviation and understanding the detailed engineering principles leading design
 • Strong ability to think out of the box
 • Hands-on attitude
 • Knowledge of MS Office
 • Full working proficiency in English

Zahteve:

 • Izobrazba mag. ravni inženirstva, po možnosti letalsko inženirstvo
 • Poznavanje osnov zanesljivega inženirstva (verjetnost, porazdelitev napake, okvare…)
 • Odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske spretnosti
 • Poznavanje področja letalstva in razumevanje podrobnih inženirskih načel, ki vodijo oblikovanje
 • Sposobnost razmišljanja izven okvirjev
 • Praktičen odnos
 • Poznavanje MS Office
 • Celovito znanje angleščine

*
Desired:

 • Previous experience in EASA Part21 approved design organizations
 • Familiarity with applicable ARPs and .1309 types of processes
 • Experience with failure rate prediction standards and databases (MIL-HDBK-217,  Bellcore/Telcordia SR-332, FIDES, NSWC, EPRD/NPRD
 • Experience with safety analysis methods (FHA, PSSA, SSA…)
 • Experience with avionics systems
 • Flight experience

Zaželeno:

 • Predhodne izkušnje z v okviru EASA Part21 odobrenimi organizacijami za načrtovanje
 • Poznavanje veljavnih ARP in .1309 tipov procesov
 • Izkušnje s standardi napovedovanja napak in podatkovnimi bazami (MIL-HDBK-217, Bellcore / Telcordia SR-332, FIDES, NSWC, EPRD / NPRD)
 • Izkušnje z metodami za varnostno analizo (FHA, PSSA, SSA…)
 • Izkušnje z letalskimi sistemi
 • Letalske izkušnje

*
We offer:

 • Employment for a fixed-term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • Full-time employment
 • Possibility of internal and external education and training
 • Opportunity for personal and professional growth
 • Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

*
We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due 20th October 2019.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 20.10.2019.


2.)
Head of Independent Monitoring (HIM)
Vodja neodvisnega spremljanja (HIM)

We are searching for an enthusiastic team member Head of Independent Monitoring to monitor compliance of Design Organization, in accordance with Commission Regulation (EU) No 748/2012. You will monitor compliance and the adequacy of procedures required to ensure safe operational practices and airworthiness of combustion, electric and hybrid-electric driven aircraft under development at Pipistrel, having the possibility to shape the future of electric aviation.

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Medse vabimo navdušenega strokovnjaka; Vodjo neodvisnega spremljanja (HIM) za spremljanje skladnosti načrtovalne organizacije na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 748/2012.

Izvajal bo spremljanje skladnosti in ustreznosti postopkov, potrebnih za zagotovitev varnih operativnih praks in plovnosti letal različnih pogonskih sistemov (z notranjim izgorevanjem, električnih in hibridno-električnih), ki se razvijajo v podjetju Pipistrel ter imel možnost oblikovanja prihodnosti električnega letalstva.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

*

Responsibilities:

 • Upkeeping a quality assurance system to monitor compliance of the organization
 • Planning audits to monitor the compliance and the adequacy of procedures required
 • Performing internal and external audits to ensure safe operational practices and airworthiness of aircraft / components
 • Organization of audit reports and informing Head of Design Organisation about the results of the audits
 • Following and closing of any nonconformities identified
 • Establishing regular meetings with the Head of Design Organization to appraise the effectiveness of the quality system
 • Actively involved in updating and issuing Design Organisation Handbook

Odgovornosti:

 • Vodenje sistema kakovosti za spremljanje skladnosti načrtovalne organizacije
 • Načrtovanje presoj kakovosti za spremljanje skladnosti in ustreznosti zahtevanih postopkov
 • Načrtovanje in izvajanje notranjih in zunanjih presoj kakovosti za zagotovitev varnih operativnih praks in plovnosti letal/ sestavnih delov letal,
 • Izvedba poročil presoj in obveščanje vodje projektne organizacije o rezultatih
 • Spremljanje in reševanje vseh ugotovljenih neskladnosti
 • Vzpostavljanje rednih srečanj z vodjo načrtovalne organizacije za oceno učinkovitosti sistema kakovosti
 • Aktivno sodelovanje pri posodabljanju in izdajanju Priročnika načrtovalne organizacije

*

Requirements:

 • University degree in (aviation engineering, or engineering – mechanical, electrical, material, or applied science – mathematics, physics, computer)
 • Experience in aviation industry
 • Fluent in English and preferably of another language of the European Union
 • Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint & Access)
 • Internet research skills and methods of gathering data
 • Understanding general concept of technical documentation and configuration control

Zahteve:

 • Univerzitetna izobrazba iz strojništva ali drugih tehniških ved
 • Izkušnje v letalski industriji
 • Odlične komunikacijske veščine, tekoče znanje angleškega jezika ter zaželeno znanje drugega evropskega jezika
 • Poznavanje Microsoft Office programskih orodij (Word, Excel, PowerPoint & Access)
 • Veščine internetnega raziskovanja in obvladovanje metod zbiranja podatkov
 • Razumevanje splošnega koncepta tehnične dokumentacije in nadzora konfiguracije

*

Desired:

 • Energy to deliver high performance
 • Identify and analyse problems and formulate conclusions
 • Grasp up new and complex issues and transfer knowledge to future situations
 • Create structures, set priorities and achieve outputs in given timelines
 • Multi-tasking skills
 • Flexible towards new and challenging situations
 • Stress resistant, assertive and efficient under demanding circumstances
 • Dedicated to collective outcomes
 • Convey information in a multi-cultural working environment

Zaželeno:

 • Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
 • Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
 • Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
 • Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
 • Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
 • Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
 • Psihofizična odpornost in sposobnost reagiranja v stresnih in zahtevnih okoliščinah
 • Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
 • Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

*

We offer:

 • Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • Full-time employment
 • Possibility of internal and external education and training
 • Opportunity for personal and professional growth
 • Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due 20th October 2019.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 20.10.2019.


3.)
Mechanical Engineer (constructor)
Inženir strojništva (konstruktor)

We are searching for an enthusiastic Mechanical Engineer (constructor) that will enhance our team working on aircraft systems design (undercarriage, controls integration, etc.) of new aircraft and various aircraft components. You will be involved also in electric and hybrid-electric aircraft under development at Pipistrel, having the possibility to shape the future of electric aviation. We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Iščemo navdušenega inženirja strojništva (konstruktor), ki bo izboljšal našo ekipo, za zasnovo sistemov letal (podvozje, integracija kontrol itd.) novih letal in različnih sestavnih delov letal. Sodelovali boste tudi pri razvoju električnih in hibridno-električnih letal v podjetju Pipistrel, z možnostjo oblikovanja prihodnosti električnega letalstva. Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

*

Responsibilities:

 • Design of mechanical aircraft subsystems (landing gear, cabin air-conditioning)
 • Create and maintain 3D and 2D CAD documentation
 • Closely cooperate with the manufacturing and prototyping department and subcontractors during the manufacturing and installation phase

Odgovornosti:

 • Oblikovanje mehaničnih podsistemov letal (pristajalna oprema, klimatska naprava v kabini)
 • Ustvarjanje in vzdrževanje 3D in 2D CAD dokumentacije
 • V fazi izdelave in namestitve tesno sodelovanje z oddelkom za proizvodnjo in prototipiranje ter podizvajalci

*
Requirements
:

 • University degree in Mechanical Engineering
 • Excellent problem solving and communication skills
 • Strong analytical background
 • Responsibility for work and projects
 • Knowledge of composites and their mechanical properties and individual components (resin, fibber)
 • Experience with mechanical design of complex assemblies and manufacturing drawing creation
 • Preparing and editing technical documentation in complete
 • Knowledge in modelling (construction) especially Inventor, Catia
 • Use of MS office programs and other basic programs
 • Fluent in English

Zahteve:

 • Diploma iz strojništva
 • Odlično reševanje problemov in komunikacijske veščine
 • Močno analitično ozadje
 • Odgovornost pri delu in projektih
 • Poznavanje kompozitov način izdelave ter mehanskih lastnosti in posameznih komponent (smola, vlakna)
 • Izkušnje z mehanično zasnovo kompleksnih sklopov in izdelavo risb
 • Izdelava in urejanje tehnične dokumentacije v celoti
 • Znanje iz modeliranja (konstrukcija), predvsem Inventor, Catia je zaželena
 • Uporaba MS Office programov ter ostalih osnovnih programov
 • Tekoče znanje angleščine

*
Desired:

 • At least two years of work experience in relevant industry
 • Experience in free form surface modelling
 • Experience with composite structures
 • Experience with aerodynamics

Zaželeno:

 • Vsaj dve leti delovnih izkušenj v ustrezni panogi
 • Izkušnje pri modeliranju površin v prosti obliki
 • Izkušnje s kompozitnimi strukturami
 • Izkušnje z aerodinamiko

 *

We offer:

 • Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • Full-time employment
 • Possibility of internal and external education and training
 • Opportunity for personal and professional growth
 • Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

*

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due 20th October 2019.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 20.10.2019.


4.)
Design Organisation Associate (Type Certification)
Asistent/sodelavec za certifikacijo letal (tipska certifikacija)

We are searching for an enthusiastic Design Organisation team member to work with Head of Design Organisation (EASA.21J.524) for certification of engines, propellers and aircrafts. You will be involved also in electric and hybrid-electric aircraft under development at Pipistrel, having the possibility to shape the future of electric aviation.

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Iščemo navdušenega asistenta/sodelavca v načrtovalni organizaciji za delo z vodjo načrtovalne organizacije (EASA.21J.524) na področju certifikacije motorjev, propelerjev in letal. Pri svojem delu boste vključeni v Pipistrelove razvojne projekte na področju električnih in hibridnih letal ter s tem sodelovali pri oblikovanju prihodnosti električnega letalstva.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

*

Responsibilities:

 • Cooperate in activities related to airworthiness type certification for Part-21, ASTM and UL regulatory environments
 • Cooperate in activities related to environmental and noise certification
 • Cooperate in activities related to type certification changes
 • Cooperate in tasks proposed by the head of Design Organisation

Odgovornosti:

 • Sodelovanje pri aktivnostih na področju plovnosti in tipske certifikacije po PART‑21, ASTM in UL regulativah
 • Sodelovanje pri aktivnostih na področju okoljske certifikacije in certifikacije hrupa
 • Sodelovanje pri aktivnostih na področju sprememb tipske certifikacije
 • Sodelovanje pri nalogah, predlaganih s strani vodje načrtovalne organizacije

*

Requirements:

 • University degree in aviation engineering or engineering (mechanical, electrical, material, or applied science – mathematics, physics, computer)
 • Experience in aviation industry
 • Fluent in English and preferably in another language of the European Union
 • Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint & Access)
 • Internet research skills and methods of gathering data
 • Understanding general concept of technical documentation

Zahteve:

 • Univerzitetna izobrazba iz strojništva ali drugih tehniških ved
 • Izkušnje v letalski industriji
 • Tekoče znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje drugega jezika Evropske unije
 • Poznavanje Microsoft Office programskih orodij (Word, Excel, PowerPoint & Access)
 • Veščine internetnega raziskovanja in obvladovanje metod zbiranja podatkov
 • Razumevanje splošnega koncepta tehnične dokumentacije

*

Desired:

 • Energy to deliver high performance
 • Identify and analyse problems and formulate conclusions
 • Grasp up new and complex issues and transfer knowledge to future situations
 • Create structures, set priorities and achieve outputs in given timelines
 • Multi-tasking skills
 • Flexible towards new and challenging situations
 • Stress resistant, assertive and efficient under demanding circumstances
 • Dedicated to collective outcomes
 • Convey information in a multi-cultural working environment

Zaželeno:

 • Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
 • Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
 • Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
 • Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
 • Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
 • Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
 • Psihofizična odpornost in sposobnost reagiranja v stresnih in zahtevnih okoliščinah
 • Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
 • Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

*

We offer:

 • Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • Full-time employment
 • Possibility of internal and external education and training
 • Opportunity for personal and professional growth
 • Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

*

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due 20th October 2019.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 20.10.2019.