Za dosego ambicioznih ciljev letalske industrije razpisujemo novo delovno mesto: Sistemski inženir za avioniko in električne sisteme

In order to achieve the ambitious goals of aviation industry we are offering a new job position: Avionics/Electrical System engineer, Aircraft Systems

Iščemo navdušenega inženirja, ki bo izboljšal našo ekipo in bo delal na zasnovi električnega sistema/avionike zrakoplova in certificiranju novih zrakoplovov in različnih sestavnih delov zrakoplovov. Vključeni boste tudi v razvoj električnih in hibridno-električnih letal v podjetju Pipistrel in imeli možnost oblikovanja prihodnosti električnega letalstva.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim delovnim časom 6 mesecev in fleksibilnim delovnim časom. Ker je Pipistrel Vertical Solutions večkulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

We are searching for an enthusiastic engineer that will enhance our team working on aircraft electrical system/avionics design and certification of new aircraft and various aircraft components. You will be involved also in electric and hybrid-electric aircraft under development at Pipistrel, having the possibility to shape the future of electric aviation.

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

***

Odgovornosti:

 • Oblikovanje avionike in električnega sistema zrakoplova (žični kabli, električni sestavni deli, avionika) v skladu z zahtevami
 • Ustvarjanje in vzdrževanje 2D in 3D CAD dokumentacije
 • Priprava in preverjanje električnih instalacij zrakoplova in certifikacijskih dokumentov (kvalifikacija opreme, preizkušanje na tleh, analiza obremenitve)
 • Zagotavljanje inženirske podpore proizvodnemu in prototipnemu oddelku ter podizvajalcem med fazo proizvodnje in montaže

Responsibilities:

 • Design of aircraft avionics/electrical system (Wire harness, electrical components, avionics) according to requirements
 • Create and maintain 2D and 3D CAD documentation
 • Preparation and verification of aircraft electrical installations and certification documents (equipment qualification, ground tests, electrical load analysis)
 • Providing engineering support to the manufacturing and prototyping department and subcontractors during the manufacturing and installation phase

***

Zahteve:

 • Diploma iz elektrotehnike ali ustreznega področja (6/1, 6/2)
 • Odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske veščine
 • Močna analitična podlaga
 • Primeren odnos in odgovornost do dela
 • Strokovnost za računalniško podprto oblikovanje
 • Strokovnost pri delu v okolju Microsoft Office
 • Tekoče sporazumevanje v angleškem jeziku

Required:

 • Degree in Electrical Engineering or a relevant discipline (6/1, 6/2)
 • Excellent problem solving and communication skills
 • Strong analytical background
 • Hands-on attitude
 • Proficient in Computer Aided Design
 • Proficient in Microsoft Office products
 • Fluent in English

***

Zaželeno:

 • Dosedanje izkušnje s projektnimi organizacijami, odobrenimi od EASA Part21
 • Več kot 2 leti delovnih izkušenj v ustrezni panogi
 • Izkušnje s sistemom avionike
 • Izkušnje z načrtovanjem in certificiranjem kabelskih snopov v aeronavtični industriji
 • Izkušnje s programsko opremo CAD Autodesk AutoCAD Electrical in Inventor

Desired:

 • Previous experience in EASA Part21 approved design organizations
 • 2+ years of work experience in relevant industry
 • Experience with avionics systems
 • Experience in wire harness design and certification in aerospace industry
 • Experience with CAD software Autodesk AutoCAD Electrical and Inventor

 ***

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

We offer:

 • Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • Full-time employment
 • Possibility of internal and external education and training
 • Opportunity for personal and professional growth
 • Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

***

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 24.11.2019.

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due to 24th November 2019.