Pipistrel was given a Certificate of Financial Reliability of the economic entity

The CERTIFICATE OF FINANCIAL RELIABILITY is a document issued by “Prva bonitetna agencija” agency to those economic entities for which based on expert criteria it estimates that their financial statements and some other facts of economic nature indicate that it is a case of an economic entity, whose financial situation is such that on its basis it is possible to estimate with a high level of probability that it is a case of a financially reliable business partner, with which in conducting business operations within the future short-term period of at least one year, the occurrence of insolvency is practically zero.
The statistical processing of data bases of the Certificate issuer confirm that the financial situation and business operation of holders of the Financial Reliability Certificates is distinctly above-average, and the holders of the Financial Reliability Certificate are placed among 6.14% of the financially most reliable economic entities in Slovenia. For holders of the Financial Reliability Certificate, the probability of occurrence of insolvency or blockade of a bank account within a specific period following the last balance sheet, on the basis of which the Certificate was issued, is extremely low, namely:

1. The probability that the holder of the Financial Reliability Certificate shall be subject to the occurrence of an initiation of a bankruptcy proceeding, compulsory composition or simplified compulsory composition according to the provisions of the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act (ZFPPIPP) is
• In the first year 0,010 %;
• In the first two years 0,042 % in
• In the first three years 0,095 %.

2. The probability that the holder of the Financial Reliability Certificate shall be subject to the occurrence of a blocked bank account
• For more than 60 days in the entire first year is 0,19 %;
• For more than 90 days in the entire first year is 0,13 %;
• For more than 60 days in the first two years is 0,48 %;
• For more than 60 days in the first three years is 0,98 %;
• For more than 2 days in the entire first year is 1,21 %.

The certificate was issued on 10. 2. 2016 ans remains valid until 31. 7. 2016.
*The Certificate is valid by the indicated date provided that during the period prior to the expiry of validity of the Certificate the holder of the Certificate experienced no events which are inadmissible according to the criteria for obtaining the Certificate.

CERTIFICATE OF FINANCIAL RELIABILITY places the Holder into the elite group of economic entities in Slovenia, for which the issuer of the Certificate, Prva bonitetna agencija d.o.o., with utmost due diligence confirms that:
• These are entities, in which the financial situation and business operations are distinctly above- average;
• They finance their business operations with adequate structure of funding resources ensuring liquid current business
operations and constitute proper assurance of their solvent financial situation in the future;
• Their existing and future business partners, when conducting business with them, may assume a high level of financial reliability.

Pipistrelu je bil podeljen Certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta

Certifikat finančne zanesljivosti je listina, ki jo izdaja Prva bonitetna agencija tistim gospodarskim subjektom, za katere na podlagi strokovnih kriterijev presodi,
da njihovi računovodski izkazi in nekatera druga dejstva ekonomske narave kažejo, da gre za gospodarski subjekt, katerega
finančni položaj je takšen, da je na njegovi podlagi mogoče z visoko stopnjo verjetnosti oceniti, da gre za finančno zanesljivega
poslovnega partnerja, pri poslovanju s katerim je, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, nastop dogodka
plačilne nesposobnosti praktično ničeln.

Statistične obdelave podatkovnih baz izdajatelja certifikata potrjujejo, da sta finančni položaj in poslovanje imetnikov Certifikata
finančne zanesljivosti izrazito nadpovprečna, imetniki Certifikata finančne zanesljivosti pa uvrščeni med 6,14 % finančno
najzanesljivejših gospodarskih subjektov v Sloveniji. Za imetnike Certifikata finančne zanesljivosti je verjetnost nastopa dogodka
insolventnosti ali blokade transakcijskega računa v določenem obdobju po zadnji bilanci, na podlagi katere je Certifikat izdan,
izjemno nizka, in sicer :

1. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja, prisilne
poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je
• v prvem letu 0,010 %;
• v prvih dveh letih 0,042 % in
• v prvih treh letih 0,095 %.

2. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa
• za več kot 60 dni v celotnem prvem letu 0,19 %;
• za več kot 90 dni v celotnem prvem letu 0,13 %;
• za več kot 60 dni v prvih dveh letih 0,48 %;
• za več kot 60 dni v prvih treh letih 0,98 %;
• za več kot 2 dni v celotnem prvem letu 1,21 %.

Datum izdaje certifikata: 10. 2. 2016
Veljavnost certifikata do: 31. 7. 2016
*Certifikat velja do navedenega datuma pod pogojem, da pri imetniku certifikata, v času pred iztekom veljavnosti certifikata, ne nastopi dogodek, ki je po kriterijih za pridobitev certifikata nedopusten.

CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI imetnika uvršča v elitno skupino gospodarskih subjektov v Sloveniji, za katere lahko izdajatelj Certifikata Prva bonitetna agencija d.o.o. z vso strokovno skrbnostjo potrjuje, da:
• gre za subjekte, pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna;
• svoje poslovanje financirajo z ustrezno strukturo virov financiranja, ki zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njihovega solventnega finančnega položaja v bodoče;
• lahko njihovi obstoječi in bodoči poslovni partnerji pri poslovanju z njimi predpostavljajo visoko stopnjo finančne zanesljivosti.