–> testo in italiano

Pipistrel Italia s.r.l. išče:

Vodjo kakovosti (m/ž)

ki se bo pridružil ekipi v Italiji (Savogna d’Isonzo, 34070 Gorica) in ekipi Pipistrel d.o.o. (Ajdovščina, Slovenija)

Opis dela…

Iščemo navdušenega vodjo kakovosti, ki bi se pridružil kar hitro rastoči ekipi in podjetju. V kolikor ste dinamična, proaktivna oseba, potrebujete izzive in bi želeli sodelovati v naši skupini vas vabimo, da se nam predstavite.

Kot član naše ekipe bodo vaše naloge obsegale…

 • vodenje oddelka kakovosti proizvodne organizacije (EASA Part 21G) po zahtevah nacionalne in mednarodne letalske regulative
 • vodenje, planiranje, organiziranje in spremljanje dela skupine zaposlenih na področju kakovosti ter poročanje o realizaciji nalog
 • zagotavljanje delovanja sistemov poslovanja in kakovosti, vzdrževanje, nenehna nadgradnja in optimizacija sistemov
 • povezovanje s procesi (razvoj, proizvodnja, tehnologija, nabava)
 • spremljanje in analiziranje podatkov kakovosti in podajanje predlogov za izboljšave
 • ukrepanje v primeru neustrezne kakovosti izdelkov in procesov, razvijanje kvalitete procesov
 • kontaktiranje s poslovnimi partnerji, kupci/dobavitelji, vodenje QA/QC presoj izvajanih s strani poslovnih partnerjev
 • nadziranje in reševanje internih reklamacij, reklamacij kupcev/dobaviteljev
 • izgradnja sistema internih presoj ter sodelovanje pri presojah kupcev/dobaviteljev
 • vodenje evidenc ter pripravljanje poročil v skladu z zahtevami vodstva podjetja
 • sodelovanje in komunikacija s certifikacijskimi institucijami, nadzornimi organi, letalskimi Agencijami
 • usposabljanje zaposlenih na področju kakovosti
 • sodelovanje v projektih (interni/eksterni), delovanje v skupini Pipistrel

Naš idealen kandidat ima…

 • najmanj VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri
 • do 5 let predhodnih delovnih izkušenj na področju kakovosti v mednarodnem proizvodnem podjetju oziroma avtomobilski industriji
 • vodstvene sposobnosti, komunikacijske in pogajalske sposobnosti, zmožnost dela v timu in skupini
 • organizacijske sposobnosti, učinkovito prepoznavanje prednostnih nalog pri delu
 • izkušnje z delom z ljudmi in skupinami v multikulturnem ter dinamičnem okolju
 • podajanje idej za doseganje rezultatov podjetja in skupine Pipistrel
 • razumevanje in prilagajanje načina dela skladno z lokalno in mednarodno zakonodajo, predpisi, direktivami in smernicami
 • aktivno znanje slovenskega, italijanskega jezika in angleškega jezika
 • napredno računalniško znanje v okolju MS Office
 • poznavanje standardov kakovosti (ISO 9001, ISO TS16949, AS9100) ter orodij kakovosti (TQM, FMEA, SPC, 8D, APQP), postopkov meritev, meril
 • zaželene so izkušnje na vodilnih položajih
 • prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem ERP sistemov (SAP, Infor LN)
 • vozniški izpit B kategorije

 

Od kandidata pričakujemo…

 • razvojno naravnanost, natančnost, samostojnost, zanesljivost, vztrajnost, pro aktivnost, organiziranost ter samostojnost in odgovornost pri delu
 • resnost, vestnost in doslednost pri opravljanju dela
 • samoiniciativnost, fleksibilnost, inovativnost
 • stabilno in zrelo osebnost, ki zna ustrezno obvladovati nepričakovane situacije
 • pripravljenost na službena potovanja (tujina)

Kaj ponujamo…

 • zaposlitev za nedoločen čas (s poskusno dobo 6 mescev)
 • zaposlitev za poln delovni čas
 • delovno mesto z visoko stopnjo odgovornosti in samostojnosti pri delu
 • možnost internih in eksternih izobraževanj, usposabljanj
 • možnost osebne, strokovne in karierne rasti
 • fleksibilno, inovativno in dinamično delovno okolje v ekipi strokovnjakov
 • delovno mesto je locirano v Gorici (Italia) vendar bo uvajanje večinoma potekalo v Ajdovščini (Slovenija)
 • razpoložljivost delovnega mesta je takojšnja

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 01.11.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis – veseli bomo, če bo le ta v italijanskem jeziku).

 

Pipistrel Italia s.r.l. cerca:

Responsabile del reparto qualità (m/f)


Descrizione del lavoro…

Stiamo cercando un responsabile del reparto qualità entusiasta da interagire nel team e nell’azienda in rapida crescita. Se sei una persona dinamica, proattiva, hai bisogno di sfide e vorresti partecipare nel nostro gruppo, ti invitiamo a presentarti.

In qualità di membro del nostro team, le attività includeranno…

 • la gestione del reparto qualità dell’organizzazione produttiva (EASA Part 21G) secondo i requisiti delle normative aeronautiche nazionali ed internazionali
 • la gestione, pianificazione, organizzazione e monitoraggio del lavoro di un gruppo di dipendenti nel campo della qualità e la rendicontazione sull’esecuzione dei lavori
 • il corretto funzionamento dei sistemi aziendali e delle procedure della qualità, la manutenzione, l’aggiornamento continuo e l’ottimizzazione dei processi
 • l’integrazione tra i vari processi (sviluppo, produzione, tecnologia, acquisti)
 • il monitoraggio e l’analisi dei dati della qualità ed i suggerimenti per il miglioramento
 • l’azione preventiva e correttiva in caso di inadeguata qualità di un prodotto e/o processo, nonché l’implemento continuo dei processi del sistema qualità
 • la gestione dei rapporti con partner commerciali, clienti / fornitori, nonché esecuzione di audit di QA / QC presso i partner commerciali
 • il monitoraggio e la risoluzione dei reclami interni ed esterni, ovvero dei reclami clienti / fornitori
 • l’implemento e la gestione del sistema di audit interni, nonché la partecipazione agli audit presso i reparti aziendali
 • la tenuta dei registri e la predisposizione dei rapporti secondo le esigenze della direzione aziendale
 • la collaborazione e la comunicazione con enti di certificazione, organi di vigilanza, agenzie aeronautiche
 • la formazione dei dipendenti per quanto concerne gli standard previsti dal nostro sistema qualità
 • la partecipazione a progetti (interni / esterni), del gruppo Pipistrel

Il nostro candidato ideale ha…

 • laurea, anche breve, preferibilmente nel settore tecnico
 • 5 anni di esperienza lavorativa nel campo della qualità in un’azienda manifatturiera internazionale o nell’industria automobilistica
 • capacità di leadership, capacità di comunicazione e negoziazione, capacità di lavorare in gruppo
 • capacità organizzative, identificazione efficace delle priorità sul lavoro
 • esperienza di lavoro con persone e gruppi in un ambiente multiculturale e dinamico
 • idee innovative per il raggiungimento degli obbiettivi dell’azienda e del Gruppo Pipistrel
 • capacità conoscenze di un sistema di lavoro in conformità con la legislazione, i regolamenti, le direttive e le linee guida sia nazionali che internazionali
 • buona conoscenza scritta e parlata delle seguenti lingue: sloveno e inglese
 • competenze informatiche avanzate nell’ambiente MS Office
 • conoscenza degli standard di qualità (ISO 9001, ISO TS16949, AS9100) e degli strumenti di qualità (TQM, FMEA, SPC, 8D, APQP), dei criteri e delle procedure di misurazione
 • esperienza in posizioni di leadership (fattore auspicabile)
 • conoscenza dei sistemi ERP (SAP, Infor LN) (sarà motivo di preferenza tra i candidati)
 • patente di guida categoria B

Cosa ci aspettiamo dal candidato…

 • predisposizione allo sviluppo, accuratezza, indipendenza, affidabilità, perseveranza, proattività, organizzazione, indipendenza e responsabilità sul lavoro
 • serietà, diligenza e coerenza nello svolgimento del lavoro
 • auto-iniziativa, flessibilità, innovazione
 • una personalità stabile e matura che sa come gestire adeguatamente le situazioni impreviste
 • disponibilità ad effettuare viaggi di lavoro (all’estero)

Cosa offriamo…

 • un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Pipistrel Italia S.r.l. (previo periodo di prova di almeno 6 mesi)
 • un lavoro con un alto grado di responsabilità e di indipendenza sul lavoro
 • la possibilità di istruzione, formazione interna ed esterna
 • l’opportunità di crescita personale e professionale
 • un ambiente di lavoro flessibile, innovativo e dinamico in un team di esperti
 • il posto di lavoro si trova a Gorizia (Italia), ma l’introduzione avverrà principalmente ad Ajdovščina (Slovenia)
 • un’immediata disponibilità del posto di lavoro

Vi invitiamo a presentare la candidatura tramite il nostro portale: https://cloud.pipistrel.si/application/, fino al 01/11/2020 (il CV deve essere aggiunto alla domanda – preferibilmente anche in inglese e/o sloveno).