Za slovenski tekst: KLIKNI TUKAJ

The company Pipistrel donated 25 defibrillators to the municipality of Ajdovščina for installation in villages and locations within the municipality, where they weren’t available so far. From now on, the municipality of Ajdovščina can boast that there is no village or hamlet without a defibrillator within its borders.

For years, Pipistrel has been building its success on the basis of social responsibility towards the environment, employees and local communities. Pipistrel aircraft are environmentally friendly and manufactured in factories that are largely energy self-sufficient and do not pollute the environment. The fact that Pipistrel has twice so far been selected as the best employer in Slovenia shows that Pipistrel’s employees are of the greatest value. Since most of the employees come from the Vipava Valley, Pipistrel has been helping to create better health conditions for citizens, as well as over a wider area – for example, with Pipistrel’s contribution, the block of the hospital for disabled youth in Stara Gora was upgraded.

In April, Pipistrel d.o.o. Ajdovščina together with our Chinese sister company Pipistrel Asia-Pacific and the municipality of Jurong, where the company is located, donated 100.000 protective masks, 1.100 test kits and 300 thermometers to the municipality of Ajdovščina.

After the successful campaign and a large number of donated masks, which were a significant contribution to public health in the municipality of Ajdovščina, Pipistrel has now decided to continue its tradition of supporting public health.

In the municipality of Ajdovščina, there were still many remote villages and hamlets without defibrillators – these essential devices in case of cardiac arrest. So Pipistrel decided to donate 25 defibrillators to the community.

The campaign includes 3 participants, namely:
-the company Pipistrel, which donated 25 defibrillators,
-the municipality of Ajdovščina, which contributed heat-stable cabinets for them, provided consents for installation and arranged installation,
-the Ajdovščina Health Center, which will take over the training of citizens.

Defibrillators are the latest models, they have all the essential features and are easy to use.

What is a defibrillator?
An automated external defibrillator (AED) is a portable electronic device that automatically diagnoses life-threatening cardiac conditions such as arrhythmia and pulseless ventricular tachycardia. The device is able to treat them through the process of “defibrillation”, the application of electricity which stops the arrhythmia, allowing the heart to re-establish an effective rhythm.

With simple audio and visual commands, AEDs are designed to be simple to use for the layperson. The use of AEDs is taught in many first aid and basic life support classes. Outdoor defibrillator cabinets provide protection against harsh weather conditions and enable installation a defibrillator in a visible and accessible place outside.

A defibrillator protection cabinet is used to place an automatic defibrillator in a visible and accessible place.

Until now, technicians have been installing devices in the surrounding villages, so all defibrillators will be installed during this week. With their installation, all local communities and villages in the municipality of Ajdovščina will be equipped with AEDs. This represents a significantly greater health security for citizens. It is the remote hamlets that are most vulnerable in critical situations, because they are in danger for the help to arrive too late.

The last external AED cabinet was installed in Planina near Ajdovščina. The mayor of the municipality of Ajdovščina, Mr. Tadej Beočanin, and the director of the Pipistrel group, Mr. Ivo Boscarol, took part in the event.

They stated that Pipistrel continues to cooperate with the municipality of Ajdovščina in the field of social responsibility, and establishing a connection of entrepreneurial success with raising of the general health safety of citizens.

Pipistrel je občini Ajdovščina podaril 25 defibrilatorjev

Podjetje Pipistrel je občini Ajdovščina doniralo 25 defibrilatorjev za namestitve po vaseh in na lokacijah znotraj občine, kjer jih do sedaj še ni bilo. Od zdaj naprej se občina Ajdovščina lahko pohvali, da znotraj njenih meja ni več nobene vasi ali zaselka brez defibrilatorja.

Pipistrel že leta gradi svojo uspešnost tudi na osnovi družbene odgovornosti do okolja, zaposlenih in lokalnih skupnosti. Pipistrelova letala so okolju prijazna in izdelana v tovarnah, ki so v veliki meri energetsko samozadostne ter ne onesnažujejo okolja. Da so v Pipistrelu zaposleni največja vrednota pove dejstvo, da je bil Pipistrel že dvakrat izbran za najboljšega delodajalca v Sloveniji. Ker večina zaposlenih prihaja iz vipavske doline, Pipistrel že leta pomaga ustvarjati pogoje za boljše zdravje občanov, pa tudi širše – tako je bil na primer s Pipistrelovim prispevkom dograjen blok bolnišnice za invalidno mladino v Stari gori.

V aprilu je Pipistrel d.o.o. Ajdovščina skupaj z našim kitajskim podjetjem Pipistrel Asia-Pacific in mestno občino Jurong, kjer je lokacija podjetja, občini Ajdovščina podaril 100.000 zaščitnih mask, 1.100 kompletov za testiranje in 300 termometrov.

Po uspešno zaključeni akciji velikega števila podarjenih mask in s tem znatnega prispevka k javnemu zdravju v občini Ajdovščina, se je Pipistrel zdaj odločil nadaljevati svojo tradicijo podpiranja javnega zdravja.

V občini Ajdovščina je bilo še vedno veliko oddaljenih vasi in zaselkov brez defibrilatorjev – teh nujnih pripomočkov v primeru zastoja srca. Zato se je Pipistrel odločil, da bo skupnosti podaril 25 defibrilatorjev.

Akcija vključuje 3 udeležence in sicer:
-podjetje Pipistrel, ki je doniralo 25 defbrilatorjev,
-občino Ajdovščina, ki je prispevala toplotno stabilne omarice zanje, pridobila soglasja za montažo ter uredila montažo,
-Zdravstveni dom Ajdovščina pa bo poskerbel za usposabljanje občanov.

.Defibrilatorji so najnovejši, imajo vse nujne funkcije in so enostavni za uporabo.

Kaj je defibrillator?
Avtomatizirani zunanji defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki samodejno diagnosticira življenjsko ogrožajoča srčna stanja, kot so aritmija in srčna ventrikularna tahikardija brez pulza. Naprava jih lahko zdravi s postopkom “defibrilacije”, z uporabo električne energije, ki ustavi aritmijo in srcu omogoči, da ponovno vzpostavi učinkovit ritem.

Z enostavnimi zvočnimi in vizualnimi ukazi so AED zasnovani tako, da jih je tudi laikom preprosto uporabljati. Uporaba AED je enostavna in se poučuje v številnih tečajih prve pomoči in podpore osnovnih življenjskih funkcij. Zunanje omarice zagotavljajo zaščito pred ostrimi vremenskimi razmerami in omogočajo namestitev defibrilatorja na vidno in dostopno mesto zunaj.

Zaščitna omarica za defibrilator (AED) se uporablja za
namestitev avtomatskega defibrilatorja na vidno in dostopno mesto.

Do zdaj so tehniki še nameščali aparate po okoliških vaseh,  v tem tednu bodo tako postavljeni vsi defibrilatorji. Z njihovo postavitvijo bodo vse krajevne skupnosti in zaselki v občini Ajdovščina opremljeni z AED, kar predstavlja bistveno večjo zdravstveno varnost za občane. Ravno oddaljeni zaselki so namreč najbolj kritični, saj lahko pomoč do njih pride prepozno.

Pri montaži zadnje zunanje omarice AED pred Domom krajanov na Planini pri Ajdovščini sta sodelovala tudi župan občine Ajdovščina gospod Tadej Beočanin in direktor skupine Pipistrel, gospod Ivo Boscarol.

Povedala sta, da Pipistrel nadaljuje sodelovanje z občino Ajdovščina na področju družbene odgovornosti in povezave podjetniške uspešnosti z dvigom splošne zdravstvene varnosti občanov.