Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče
Sodelavca za tehnično komuniciranje
ki se bo pridružil raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for an
Technical Communicator
to join our research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Kdo smo?
Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva.

Kaj počnemo?
Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2020 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.

Opis dela:

Iščemo navdušenega sodelavca za tehnično komuniciranje, ki bi se pridružil naši hitro rastoči ekipi tehničnih publikacij in ji pomagal ustvariti informacijske izdelke, ki podpirajo program na letalskem ter storitvenem področju Pipistrela.
Kot član naše oblikovalske organizacije (DO) boste morali raziskati/ustvariti informacije in jih jasno ter izčrpno posredovati skozi različne medije (tiskani, elektronski in avdiovizualni):

 • dokumentiranje postopkov v proizvodnji in ustvarjanje/pisanje navodil za postopek z uporabo pridobljenih podatkov
 • prevajanje tehničnih podatkov v jasne in berljive dokumente za tehnične in/ali ne-tehnične končne uporabnike
 • delo/sodelovanje z inženirji za razvijanje slik, risb, diagramov, grafikonov in tehničnih podatkov, potrebnih za dopolnilno dokumentacijo
 • pisanje dokumentacije, povezane z letenjem, kot so POH (operativni priročnik za pilota letala), AOI (navodila za uporabo zrakoplova) in dodatkov za usposabljanje
 • ustvarjanje vsebine povezane z vzdrževanjem zrakoplova in plovnostjo, kot so AMMS (priročnik za vzdrževanje zrakoplova) in ICA (navodila za stalno plovnost)
 • ustvarjanje/upravljanje podatkov o oblikovanju za namene proizvodnje in končne uporabnike

Naš idealni kandidat ima:

 • visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo s tehničnega področja
 • poznavanje uporabe programa Microsoft Office Suite
 • poznavanje uporabe programske opreme Adobe
 • odlične sposobnosti pisanja tehničnih tem
 • odlično znanje angleškega jezika (slovnično)
 • sposobnosti hitrega tolmačenja in prenašanja tehničnih konceptov
 • odlične organizacijske sposobnosti
 • vrhunska komunikacija in medosebne spretnosti
 • sposobnost upravljanja časa in prednostnih nalog
 • močan interes za letalstvo in zadev povezanih z letalstvom (zaželeno)
 • licenca pilota (zaželeno)
 • morebitno znanje ali izkušnje povezane z vzdrževanjem zrakoplova (zaželeno)

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom šest mesecev in gibljivim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 10.05.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for
Technical Communicator
to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Who we are?
Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation.

What do we do?
In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2020 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.

Job description

We are looking for an avid technical communicator to join our rapidly growing technical publications team and help it create information products that support Pipistrel’s aircraft and services.

As a member of our design organization (DO), you will be required to research/generate information and convey it clearly and comprehensively through different mediums (printed, electronic and audio-visual):

 • document procedures in production and create/write procedure instructions using the data retrieved
 • translate technical information into clear, readable documents for technical and/or nontechnical end users
 • work/cooperation with engineers to develop images, drawings, diagrams, charts and technical data needed for supplemental documentation
 • write flight-related documents, such as POHs (Pilot’s operating handbook), AOIs (Aircraft operating instructions) and training supplements.
 • generate content related to aircraft maintenance and continued airworthiness, such as AMMs (Aircraft maintenance manual) ICAs (Instructions for continued airworthiness).
 • generate/manage design data for production and end-user purposes.

Our ideal candidate has

 • college degree in a technical/engineering field
 • working knowledge of Microsoft Office Suite
 • working knowledge of Adobe software
 • excellent technical writing skills
 • a thorough knowledge of English grammar and punctuation
 • ability to interpret and convey technical concepts quickly
 • excellent organizational skills
 • superb communication and interpersonal skills
 • ability to manage time and priorities
 • a keen interest in aviation and anything to do with aircraft/flight (desirable)
 • possession of any pilot’s license (desirable)
 • any knowledge or experience related to aircraft maintenance (desirable)

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 6 months and flexible working hours

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through 10th May 2020 (CV must be added to your application).