Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Inženirja za varnost in zanesljivost (m/ž)

ki se bodo pridružili raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Kdo smo?

Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva ter Velis Electro prvo električno gnano letalo s certifikatom tipa (EASA.A.573 TCDS).

Kaj počnemo?

Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2019 pa svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.


Opis dela:

 • izvajanje analize varnosti in zanesljivosti letal in sistemov (FHA, PSSA, SSA)
 • načrtovanje, razvoj in izvajanje projektnih nalog, povezanih z varnostjo in zanesljivostjo, vključno z analizo tveganj napak in učinkov
 • izdelava analiz specifičnih operativnih tveganj (SORA)
 • podpora pri pregledih oblikovanja, kot je zahtevano in pri predstavitvi učinkov zanesljivosti
 • zagotavljanje podpore inženirskim ekipam za teme, povezane z varnostjo
 • tesno sodelovanje z agencijo EASA za namene certificiranja
 • podpora pri poročanju o neuspehih, analizo in sistem korektivnih ukrepov

 

Naš idealni kandidat ima:

 • izobrazbo na magistrski ravni inženirstva, po možnosti letalsko inženirstvo
 • pozna osnove zanesljivega inženirstva (verjetnost, porazdelitev napake, okvare)
 • odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske spretnosti
 • pozna področja letalstva in razume podobna inženirska načela, ki vodijo oblikovanje
 • predhodne izkušnje z v okviru EASA Part21 odobrenimi organizacijami za načrtovanje
 • poznavanje veljavnih ARP in .1309 tipov procesov
 • izkušnje s standardi napovedovanja napak in podatkovnimi bazami (MIL-HDBK-217, Bellcore / Telcordia SR-332 FIDES, NSWC, EPRD / NPRD)
 • izkušnje z metodami za varnostno analizo (FHA, PSSA, SSA…)
 • izkušnje z letalskimi sistemi
 • letalske izkušnje
 • sposobnost razmišljanja izven okvirjev
 • praktičen odnos
 • pozna MS Office
 • celovito znanje angleščine


Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom šestih mesecev in fleksibilnim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 09.10.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis – veseli bomo, če bo le ta v angleškem jeziku).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Safety and Reliability Engineer

to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Who we are?

Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation, and Velis Electro is world’s first electric powered airplane to receive a Type Certificate (EASA.A.573 TCDS).

What do we do?

In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2019 our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.


Job description:

 • perform safety and reliability analyses of aircraft and systems (FHA, PSSA, SSA)
 • planning, development, and execution of safety and reliability related project tasks, including hazard analysis and failure mode & effects analysis
 • perform Specific Operation Risk Analysis (SORA)
 • support with design reviews as required and presentation of reliability effects
 • providing support to engineering teams on safety-related design topics
 • close cooperation with EASA for certification purposes
 • support to occurrence reporting, analysis and corrective action system


Our ideal candidate has:

 • at least M.Sc. level of education in engineering, preferably Aerospace
 • knowledge of reliability engineering basics (probability, failure distributions, failure modes)
 • excellent problem solving and communication skills
 • being familiar with the field of aviation and understanding the detailed engineering principles leading design
 • previous experience in EASA Part 21 approved design organizations
 • familiarity with applicable ARPs and .1309 processes
 • experience with failure rate prediction standards and databases (MIL-HDBK-217, Bellcore/Telcordia SR-332, FIDES, NSWC, EPRD/NPRD)
 • experience with safety analysis methods (FHA, PSSA, SSA)
 • experience with avionics systems
 • flight experience
 • strong ability to think out of the box
 • hands-on attitude
 • knowledge of MS Office
 • full working proficiency in English


What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 6 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  9th October 2020 (CV must be added to your application – we would be glad to receive it in English language).