Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče:
inženirja za strukture
ki se bo pridružil raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for:
Structural Engineer
to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Kdo smo?
Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva.

Kaj počnemo?
Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2019 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.

Who we are?
Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation.

What do we do?
In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2019 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.

Naš idealni kandidat ima:

 • diplomo iz strojništva ali podobnega področja (6/1, 6/2),
 • suverenost predvsem pri področjih statike, dinamike in trdnosti,
 • izkušnje s certifikacijo strukture po CS-23 (vsaj 2 leti),
 • natančen in potrpežljiv karakter,
 • praktičen pristop do dela in odlične sposobnosti reševanja problemov,
 • razumevanje programskih jezikov (najraje Python),
 • razumevanje LaTeX text editorja,
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno),
 • izkušnje z uporabo 3D modelirnikov (najraje Inventor, Rhino ali Solidworks),
 • izkušnje s kompozitnimi materiali.

Our ideal candidate has:

 • a degree in Mechanical Engineering or a similar discipline (6/1, 6/2),
 • an emphasis on understanding statics, dynamics and structural integrity,
 • experience with structural certification based on CS-23 (at least 2 years),
 • a precise and patient character,
 • a hands-on attitude and excellent problem solving skills,
 • an understanding of programming languages (preferably Python),
 • an understanding of the LaTeX text editor,
 • good English skills (written and spoken),
 • experience with using CAD environments (preferably Inventor, Rhino or Solidworks),
 • experience with working with composite materials.

 **

Opis dela:

 • raznoliko delo na veliko različnih letalnikih (klasičnih, električnih in z možnostjo vertikalnega vzletanja),
 • zbiranje ali ocenjevanje masnih podatkov in meritev za analizo sil na letalnike,
 • določevanje masnih, hitrostnih in pospeškovnih omejitev letalnikov v skladu s predpisi,
 • analiziranje sil in obremenitev na letalnike z že obstoječimi orodji razvitimi v Pipistrelu (Python),
 • vzdrževanje in nadgrajevanje obstoječih orodij (Python),
 • razvijanje novih orodij za analizo letal (Python),
 • določevanje kritičnih obremenitev, uporabljenih za statično testiranje letal,
 • komunikacija z certifikacijskimi oblastmi (CAA, EASA).

Job description:

 • diverse work on many different aircraft (piston engine, electric, VTOL),
 • collecting or estimating mass data and measurements for load analyses of aircraft,
 • determining mass, speed and acceleration limitations of aircraft in accordance with regulations,
 • analysing forces and internal stresses on aircraft structures with existing tools developed in Pipistrel (Python),
 • maintaining and upgrading existing tools (Python),
 • developing new tools for aircraft analysis (Python),
 • determining critical loads used for statically testing of aircraft,
 • communication with certification authorities (CAA, EASA).

 **

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežu podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
 • sredstva za strokovno usposabljanje,
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
 • pomoč pri premestitvi,
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

**

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 26.01.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through 26th January 2020 (CV must be added to your application).