1.) Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče
inženirja za plovnost in certifikacijo
ki se bo pridružil raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for an
Airworthiness and certification engineer
to join our research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Delovno mesto na Pipistrelu: Inženir za plovnost in certifikacijo

Kdo smo?
Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva.

Kaj počnemo?
Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2019 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.

 

Naš idealni kandidat ima:

 • magisterij iz vesoljskega ali letalskega inženiringa
 • osnovno znanje letalskih veščin
 • sposobnost reševanja problemov
 • poznavanje nemškega LBA zakonodajnega okolja
 • predhodne izkušnje opravljanja funkcije inženirja za plovnost so zaželene
 • poznavanje certifikacijskih zahtev (Nemški LTF-UL in interpretativnega gradiva)
 • znanje angleščine (vsaj C1)
 • znanje nemščine (vsaj B2)

 

Opis dela:

Delali boste v pisarni plovnosti, ter poročali direktno vodji pisarne plovnosti ter tesno sodelovali z vsemi inženirskimi oddelki.

Naš oddelek plovnosti igra ključno vlogo pri uresničevanju naše življenjske vizije. Smo ključni vmesni člen med Pipistrelom in pristojnimi organi, ki so odgovorni za varnost in certifikacijo Pipistrelovih proizvodov. Poleg prisostvovanja k oblikovanju zakonodajnega okolja, skladno s katerim bodo naši proizvodi certificirani, podpiramo tudi našo lastno razvojno ekipo inženirjev. S tem lahko zagotovimo, da bodo naša letala dosegala zahtevane standarde in izpolnjevala zakonodajne zahteve.

Kot inženir za plovnost, boste odgovorni za podporo našim razvojnim ekipam, z izvedbo aktivnosti na področju plovnosti in certifikacije, s ciljem zagotoviti, da bodo razvite rešitve skladne z zakonskimi zahtevami, in sicer:

 • podpora pri ustvarjanju dokumentacije in podatkov o skladnosti (vključujoč pripravo programov testiranja in poročil testiranja) na strokovnem področju
 • nadzor in presoja podizvajalcev, vključujoč laboratorijsko testiranje (kot npr. testiranje gorljivosti, elektromagnetne interference, oddajanja signala visoke gostote, ipd.)
 • podpora razvojnim inženirjem pri njihovem delu, s ciljem doseganja izpolnjevanja plodnostnih zahtev (v upoštevanju liste za preverjanje skladnosti)
 • delovanje znotraj pisarne plovnosti, za zagotavljanje nadaljnje plovnosti (kot npr. priprava klasifikacije spremembe)
 • ovrednotenje odstopanj od podatkov projekta tipa, (kot npr. priprava klasifikacije odstopanj)
 • podpora oddelku tehnične podpore strankam
 • ovrednotenje izvedljivosti sprememb projekta tipa upoštevajoč vpliv začetne in nadaljnje plovnosti
 • priprava certifikacijskih dokumentov (kot npr. program certifikacije in posodobitev, klasifikacija dogodkov in vodenje)
 • priprava servisnih obvestil in posodobitev letalskega priročnika in priročnika za vzdrževanje letala
 • koordinacija dela z inženirji za preverjanje skladnosti, s ciljem dokazovanja skladnosti s ciljnimi certifikacijskimi zahtevami

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom šest mesecev in gibljivim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/

do vključno 05.04.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Airworthiness and certification engineer

Who we are?
Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation.

What do we do?
In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2019 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.

Our ideal candidate has

 • master’s degree in aerospace and aeronautical engineering
 • basic knowledge of aeronautics disciplines
 • problem solving capability
 • knowledge of the German LBA regulatory environment
 • previous experience as airworthiness engineer is advantageous
 • knowledge of airworthiness code (German LTF-UL and interpretative materials)
 • English (at least C1)
 • German (at least B2)


Job description:

You will work in the airworthiness office, reporting directly to the head of airworthiness and work closely with all our engineering teams.

Our airworthiness team plays a critical role in bringing our vision to life. We act as the key interface between Pipistrel and the relevant authorities who are responsible for the safety and certification of the Pipistrel products. As well as helping to shape the regulatory environment that our aircraft will be certified in, we also support our in-house design teams to ensure our aircraft will meet the required standards for certification.

As an airworthiness engineer you will be responsible for supporting the design teams by performing airworthiness and certification activities ensuring that the design objectives are compliant with the required regulations, such as:

 • support the establishment of compliance documents/data (including test program and test result) in the area of expertise
 • monitoring sub-contractors activities, including external laboratory test (i.e. flammability, electromagnetic interference, high-intensity radiated field)
 • support design engineers in their technical activity for the acquisition of the target airworthiness requirements (in accordance with the compliance check list)
 • operating within the office of airworthiness to ensure the continued airworthiness (e.g. preparation of change classification)
 • evaluating deviations from design data (e.g. deviation classification preparation)
 • supporting technical customer support
 • evaluating design change feasibility considering initial and continued airworthiness aspects
 • certification documents preparation (e.g. certification programme, compliance check list)
 • initial airworthiness issues (e.g. design office handbook preparation and related procedures)
 • continued airworthiness issues (e.g. certification programme updating, occurrence classification and management)
 • preparing aircraft service bulletins and update flight manual or aircraft maintenance manual
 • coordination with compliance verification engineers for satisfactory completion of the showing of compliance against target airworthiness requirements

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 6 months and flexible working hours

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/
through 5th April 2020 (CV must be added to your application).