Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for
Development Engineers – Electronic hardware (Junior/Senior)
to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Who we are?

Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation.

What do we do?

In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2019 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.


Our ideal candidate has:

 • degree in Electrical Engineering or Mechatronic discipline (6/1, 6/2),
 • proficient in Computer Aided Design environments, e.g. Altium Designer or similar,
 • excellent problem solving and communication skills,
 • hands-on attitude,
 • familiarity with requirements-based electronic hardware development process from PCB to prototyping and production,
 • familiarity with design principles applicable for safety critical systems and HIRF-tolerance,
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation,
 • good English skills (written and spoken).


Job description:

  • designing electronic hardware for airborne use, as well as test equipment,
  • creation of prototypes of electronic hardware and their integration,
  • coordinating of EMC and safety-related testing,
  • testing and optimisation of electronic hardware according to requirements,
  • creating and maintaining of design documentation,
  • providing engineering support to the manufacturing and prototyping department during the manufacturing and installation phase.


What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.


Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through 1st March 2020 (CV must be added to your application). 

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče
Razvojne inženirje – elektronska strojna oprema (nižji/višji)
ki se bodo pridružili raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Kdo smo?

Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva.

Kaj počnemo?

Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2019 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.

 

Naš idealni kandidat ima:

 • diploma iz elektrotehnike ali iz področja mehatronike (6/1, 6/2),
 • izkušen v računalniško podprtih oblikah oblikovanja, npr. Altium Designer ali podobno,
 • odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske veščine,
 • praktičen odnos do situacij,
 • seznanjenost s postopkom razvoja elektronske strojne opreme na osnovi zahtevkov od PCB do izdelave prototipov in proizvodnje,
 • seznanjenost z načeli načrtovanja, ki se uporabljajo za varnostno pomembne sisteme in toleranco HIRF,
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ali (električnega) letalstva,
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno).


Opis dela:

 • načrtovanje elektronske strojne opreme za uporabo v zraku, kakor tudi preizkusne opreme,
 • izdelava prototipov elektronske strojne opreme in njihova integracija,
 • usklajevanje EMC in varnostnih preskusov,
 • testiranje in optimizacija elektronske strojne opreme glede na zahteve,
 • izdelava in vzdrževanje projektne dokumentacije,
 • zagotavljanje inženirske podpore oddelku za proizvodnjo in prototipiranje v fazi izdelave in namestitve.


Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
 • sredstva za strokovno usposabljanje,
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
 • pomoč pri premestitvi,
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 01.03.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).