Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Nižjega inženirja za analiziranje obremenitev (Inženir 1) na oddelku Fizika letenja in simulacije

ki se bodo pridružili raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)

Kdo smo?

Pipistrel je podjetje s preko 30 let izkušenj v izdelovanju letal s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva ter Velis Electro prvo električno gnano letalo s certifikatom tipa (EASA.A.573 TCDS).

Kaj počnemo?

Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2020 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.


Opis dela:

Iščemo navdušenega inženirja za analizo obremenitve na oddelku fizike letenja in simulacije, ki bi se pridružil naši hitro rastoči ekipi. Kot član naše oblikovalske organizacije (DO) boste raziskovali/ustvarjali:

 • analiziranje sil in notranjih napetosti na letalskih konstrukcijah z obstoječimi orodji, razvitimi v Pipistrelu (Python)
 • načrtovanje konstrukcijskih komponent in izvajanje analiz trdnosti, predpostavk težnosti in konstrukcije letalske mehanike
 • pregledovanje in raziskovanje predpisov CS-23 amdt5 in amdt4, subpart C-strukture (pregledovanje CS-23 BOOK 2, Acceptable means of compliance – SUBPART C-proof of structure)
 • priprava dokumentacije (rezultati simulacij, postopkov izračuna, testiranja, poročil, programske dokumentacije, rezultatov projekta)
 • upoštevanje in uporaba priznanih metod in modelov EASA
 • sodelovanje s prototipnim in ostalimi oddelki ter druga dela in naloge po navodilih nadrejenega, ki spadajo v delokrog delovnega mesta

 

Naš idealni kandidat ima:

 • univerzitetna ali magistrsko raven izobrazbe s področja inženiringa, po možnosti letalske in vesoljske industrije
 • razumevanje statike, dinamike in strukturne celovitosti
 • razumevanje programskih jezikov (uporabljal se bo Python)
 • razumevanje urejevalnika besedil LaTeX in poznavanje sintakse
 • sodelovanje, odlične veščine reševanja problemov in komunikacije, natančen in potrpežljiv značaj
 • poznavanje procesov letalskih institucij (EASA, FAA, CAA itd.) In predpisov (Part 23, Part 27)
 • izkušnje s strukturnim certificiranjem na osnovi CS-23
 • sposobnost razmišljanja izven okvirjev
 • praktičen odnos
 • znanje MS Office
 • tekoče znanje angleškega jezika


Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 25.10.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis – veseli bomo, če bo le ta v angleškem jeziku).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Load Analysis Engineer-junior (Engineer 1) in Flight Physics and Simulations Dep.

to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Who we are?

Pipistrel is an aviation company with over 30 years of experience based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation, and Velis Electro is world’s first electric powered airplane to receive a Type Certificate (EASA.A.573 TCDS).

What do we do?

In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2020 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.


Job description:

We are looking for an avid Load Analysis Engineer in the Flight Physics and Simulations department to join our rapidly growing team. As a member of our design organization (DO), you will research/generate:

 • analysing forces and internal stresses on aircraft structures with existing tools developed in Pipistrel (Python)
 • designing structural components and performing strength analyses, performing load assumptions and construction of flight mechanics
 • review and study CS-23 amdt5 and amdt4 regulations, C-structure subpart (CS-23 BOOK 2 review, acceptable compliance means – SUBPART C-proof of structure)
 • preparation of documentation (simulation results, calculation procedures, testing, reports, software documentation, project deliverables)
 • adherence and application of recognized EASA methods and models
 • collaboration with the prototyping and other departments and performing other work duties and tasks as directed by the supervisor, which fall within the scope of work


Our ideal candidate has:

 • university Degree or M.Sc. level of education in Engineering, preferably Aerospace
 • understanding of statics, dynamics and structural integrity
 • understanding of programming languages (Python will be used)
 • understanding of the LaTeX text editor and code
 • collaboration, excellent problem solving and communication skills, precise and patient character
 • knowledge of aviation institution processes (EASA, FAA, CAA etc.) and regulations (Part 23, Part 27)
 • experience with structural certification based on CS-23
 • strong ability to think out of the box
 • hands-on attitude
 • knowledge of MS Office
 • fluent English language skills


What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  25th October 2020 (CV must be added to your application – we would be glad to receive it in English language).