Pipistrel d.o.o. išče

kontrolorja/kontrolorko kakovosti

ki se bo pridružil/a skupini Pipistrel.

Iščemo navdušenega kontrolorja/kontrolorko kakovosti, ki bi se pridružil hitro rastoči ekipi in podjetju. V kolikor ste dinamična, proaktivna oseba, potrebujete izzive in bi želeli sodelovati v naši skupini vas vabimo, da se nam predstavite.

Kot sodelavec/ka v kontroli kvalitete bodo vaše naloge obsegale…

 • izvajanje dnevnega nadzora na vseh programih in oddelkih v proizvodnem procesu za zagotavljanje kakovosti
 • reševanje reklamacij (priprava poročil in izdelava reklamacijskih zapisnikov)
 • komuniciranje in sodelovanje z poslovnimi partnerji (dobavitelji, kupci)
 • vodenje evidenc (merilne opreme,…) in pripravljanje poročil s področja kakovosti  za ukrepanje in izboljšave sistemov
 • poznavanje sistemov kakovosti ISO 9000 ali primerljivih sistemov kakovosti (IATF16949, AS 9100, ipd.)
 • reševanje neskladnosti in kontrole ukrepov reklamacij v procesih, pri dobaviteljih in kupcih
 • timsko reševanje kakovostnih problemov na vhodu in v procesu
 • izdelovanje internih dokumentov (navodil za delo, kontrolnih metod, postopkov, predpisov, katalogov, obrazcev)
 • izvajanje presoj dobaviteljev
 • izvajanje internih presoj
 • sodelovanje pri zunanjih presojah in nadzorih za proizvodno organizacijo
 • izvajanje in predlaganje novih ukrepov za delovanje in izboljševanje proizvodnega procesa pod pogoji zagotavljanja kakovosti opisanih v priročnikih kakovosti, poslovanja
 • poročanje o opravljenem delu, izdelovanje poročil za notranje in zunanje deležnike
 • usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah
 • strokovno izobraževanje, aktivno obvladovanje stroke, veljavnih predpisov, obnavljanje znanja, prenašanje znanja in veščin
 • po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev na podobnih in podobno zahtevnih delih
 • izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili

 

Naš idealen kandidat ima…

 • najmanj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri
 • do 2 let predhodnih delovnih izkušenj na področju kakovosti v mednarodnem proizvodnem podjetju oziroma avtomobilski industriji
 • komunikacijske sposobnosti, zmožnost dela v ekipi in skupini
 • izkušnje z delom z ljudmi in skupinami v multikulturnem ter dinamičnem okolju
 • podajanje idej za doseganje rezultatov podjetja in skupine Pipistrel
 • razumevanje in prilagajanje načina dela skladno z lokalno in mednarodno zakonodajo, predpisi, direktivami in smernicami
 • aktivno znanje angleškega jezika in italijanskega
 • računalniško znanje v okolju MS Office
 • prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem standardov kakovosti (ISO 9001, IATF 16949, AS9100) ter orodij kakovosti (TQM, FMEA, SPC, 8D, APQP), postopkov meritev, meril
 • prednost bodo imeli kandidati z opravljenim izpitom/izobraževanjem za notranje presojevalce sistemov po ISO 9001 ali IATF 16949
 • prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem ERP sistemov (SAP, Infor LN)
 • vozniški izpit B kategorije

 

Od kandidata pričakujemo…

 • natančnost, samostojnost, zanesljivost, vztrajnost, proaktivnost, organiziranost ter samostojnost in odgovornost pri delu
 • resnost, vestnost in doslednost pri opravljanju dela
 • samoiniciativnost, fleksibilnost, inovativnost
 • stabilno in zrelo osebnost, ki zna ustrezno obvladovati nepričakovane situacije
 • pripravljenost na službena potovanja (tujina)

 

Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za poln delovni in določen čas, z možnostjo podaljšanja
 • možnost zaposlitve študenta oziroma absolventa
 • možnost napredovanja v vodstveni kader
 • zaposlitev za poln delovni čas
 • možnost internih in eksternih izobraževanj, usposabljanj
 • možnost osebne, strokovne rasti
 • fleksibilno, inovativno in dinamično delovno okolje v ekipi strokovnjakov
 • razpoložljivost delovnega mesta je takojšnja

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 12. junija 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Pipistrel d.o.o. is looking for

Quality Controller

to join the Pipistrel group

We are looking for an enthusiastic Quality Controller who will join the fast-growing team and company. If you are a dynamic, proactive person, you need challenges and would like to participate in our group, we invite you to introduce yourself.

 

Quality Controller’s responsibilities will be

 • implementation of daily control in all programs and departments in the production process for quality assurance
 • resolving complaints (preparation of reports and preparation of complaint records)
 • communication and cooperation with business partners (suppliers, customers)
 • keeping records (measuring equipment) and preparing quality reports for action and system improvements
 • knowledge of ISO 9000 quality systems or comparable quality systems (IATF16949, AS 9100, etc.)
 • resolving non-compliance and control of complaint measures in processes, at suppliers and customers
 • team solving of quality problems at the entrance and during the process
 • preparation of internal documents (instructions for work, control methods, procedures, regulations, catalogues, forms)
 • conducting supplier and internal audits
 • participation in external audits and inspections for the production organization
 • implementation and proposal of new measures (for operation and improvement) of the production process under the conditions of quality assurance described in the quality manuals, operations
 • reporting on work performed, preparation of reports for internal and external stakeholders
 • coordination of professional work with experts in the organizational unit
 • professional education, applicable regulations, renewal of knowledge, transfer of knowledge and skills
 • if necessary, replacing colleagues in similarly demanding jobs
 • performing other tasks in accordance with the qualifications and instructions

 

Our ideal candidate has…

 • at least V. level of technical education
 • up to 2 years of previous work experience in the field of quality in an international manufacturing company or the automotive industry
 • communication skills, ability to work in a team and a group
 • experience working with people and groups in a multicultural and dynamic environment
 • providing ideas for achieving the results of the company and the Pipistrel Group
 • understanding and adapting the way of work in accordance with local and international legislation, regulations, directives, and guidelines
 • active knowledge of English and Italian
 • computer skills in the MS Office environment
 • preference will be given to candidates with knowledge of quality standards (ISO 9001, IATF 16949, AS9100) and quality tools (TQM, FMEA, SPC, 8D, APQP), measurement procedures, criteria
 • preference will be given to candidates who have passed the examination / training for internal system auditors according to ISO 9001 or IATF 16949
 • preference will be given to candidates with knowledge of ERP systems (SAP, Infor LN)
 • driver’s license category B

From our candidate we expect…

 • accuracy, independence, reliability, perseverance, proactivity, organization and independence, responsibility at work
 • serious approach, diligence, and consistency in the performance of work
 • self-initiative, flexibility, innovation
 • a stable and mature personality who knows how to adequately manage unexpected situations
 • promptness for business trips (abroad)

 

What do we offer?

 • full-time employment, with the possibility of extension
 • the possibility of employing a student or graduate
 • the possibility of promotion to management
 • possibility of internal and external education, training
 • the possibility of personal, professional growth
 • flexible, innovative, and dynamic work environment in a team of experts
 • immediate availability of the job position

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through 12th June 2022 (CV must be added to your application).