Safety and Reliability Engineer
Inženir za varnost in zanesljivost

We are searching for an enthusiastic Safety and Reliability Engineer who will enhance our team for safety and reliability analyses of new aircraft and various aircraft systems. You will be involved in CS-23 certification projects, as well as in the safety analyses of innovative electric and hybrid-electric systems under development at Pipistrel, having the possibility to shape the future of electric aviation. We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Iščemo navdušenega inženirja za varnost in zanesljivost, ki bo izboljšal našo ekipo za analizo varnosti in zanesljivosti novih letal in različnih letalskih sistemov.
Sodelovali boste tako pri certifikacijskih projektih CS-23, kot tudi v varnostnih analizah inovativnih električnih in hibridnih električnih sistemov, ki se razvijajo v Pipistrelu in imajo možnost oblikovanja prihodnosti električnega letalstva.
Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

Responsibilities:
• Perform safety and reliability analyses of aircraft and systems (FHA, PSSA, SSA…)
• Planning, development, and execution of safety- and reliability-related project tasks, including hazard analysis and failure mode & effects analysis
• Support with design reviews as required and presentation of reliability effects.
• Providing support to engineering teams on safety-related design topics
• Close cooperation with EASA for certification purposes
• Support with failure reporting, analysis and corrective action system.

Odgovornosti:
• Izvajanje analize varnosti in zanesljivosti letal in sistemov (FHA, PSSA, SSA…)
• Načrtovanje, razvoj in izvajanje projektnih nalog, povezanih z varnostjo in zanesljivostjo, vključno z analizo tveganj, napak in učinkov
• Podpora pri pregledih oblikovanja, kot je zahtevano in predstavitvi učinkov zanesljivosti
• Zagotavljanje podpore inženirskim ekipam za teme, povezane z varnostjo
• Tesno sodelovanje z agencijo EASA za namene certificiranja
• Podpora pri poročanju o neuspehih, analizo in sistem korektivnih ukrepov

Requirements:
• At least M.Sc. level of education in engineering, preferably Aerospace
• Knowledge of reliability engineering basics (probability, failure distributions, failure modes…)
• Excellent problem solving and communication skills
• Being familiar with the field of aviation and understanding the detailed engineering principles leading design
• Strong ability to think out of the box
• Hands-on attitude
• Knowledge of MS Office
• Full working proficiency in English

Zahteve:
• Izobrazba mag. ravni inženirstva, po možnosti letalsko inženirstvo
• Poznavanje osnov zanesljivega inženirstva (verjetnost, porazdelitev napake, okvare…)
• Odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske spretnosti
• Poznavanje področja letalstva in razumevanje podrobnih inženirskih načel, ki vodijo oblikovanje
• Sposobnost razmišljanja izven okvirjev
• Praktičen odnos
• Poznavanje MS Office
• Celovito znanje angleščine

Desired:
• Previous experience in EASA Part21 approved design organizations
• Familiarity with applicable ARPs and .1309 types of processes
• Experience with failure rate prediction standards and databases (MIL-HDBK-217, Bellcore/Telcordia SR-332, FIDES, NSWC, EPRD/NPRD)
• Experience with safety analysis methods (FHA, PSSA, SSA…)
• Experience with avionics systems
• Flight experience

Zaželeno:
• Predhodne izkušnje z v okviru EASA Part21 odobrenimi organizacijami za načrtovanje
• Poznavanje veljavnih ARP in .1309 tipov procesov
• Izkušnje s standardi napovedovanja napak in podatkovnimi bazami (MIL-HDBK-217, Bellcore / Telcordia SR-332, FIDES, NSWC, EPRD / NPRD)
• Izkušnje z metodami za varnostno analizo (FHA, PSSA, SSA…)
• Izkušnje z letalskimi sistemi
• Letalske izkušnje

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 24.03.2019.

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/, due date 24th March 2019.