28. septembra, na pragu novega akademskega leta, je UNG podelila priznanje Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici direktorju podjetja Pipistrel, Ivu Boscarolu za plodno sodelovanje na raziskovalnem področju in spodbujanje gradnje infrastrukture Univerze v Novi Gorici.

Slavnostni govornik, fizik osnovnih delcev prof. dr. Boštjan Golob, je čestital obema prejemnikoma nagrade:
»Današnja slavljenca, prof. dr. Miran Veselič in g. Ivo Boscarol, sta vsak na svojem delu našega skupnega ekosistema opravila izjemno delo. Vesel in ponosen sem, da sta v svojih prizadevanjih združila moči z našo univerzo. Z univerzo, ki ima izkazane uspehe in drzne ideje na področju zelenih tehnologij. V upanju na skupno realizacijo le-teh se od srca zahvaljujem in čestitam obema nagrajencema.«

Ivo Boscarol se je ob prejemu priznanja zahvalil z besedami:

»Hvala lepa vsem za to izjemno čast. Jaz se že celo življenje borim, da v podjetništvu ohranjam vrednote, da imajo naši zaposleni, naši kupci, naši dobavitelji lahko dolgoročen odnos na osnovi vrednot. Zadovoljen sem, da tudi Univerza v Novi Gorici gradi svojo zgodbo na vrednotah. Veste, najlepše je pozabiti, ko je nekaj dobrega doseženega. Ampak to, da se po dvajsetih letih spomniš tega, kako smo Politehniko spreminjali v Univerzo, kako sem motiviral takratne politike, kako sem člane občinskih svetov prepričeval, da je univerza potrebna – graditi takšne vrednote na dolgi rok pomeni, da delamo zgodbe, na katere smo lahko vsi ponosni.«

»Univerza v Novi Gorici je tista, ki zelo veliko svoje energije vlaga v ohranitev okolja in se zaveda, da moramo tako mi vsi kot tudi vsak posameznik narediti vse, kar znamo, da bomo ohranili to naše okolje takšno, kot je, tudi za prihodnje rodove. Hvala, ker gradite zgodbo na vrednotah,« je svoje misli zaključil prejemnik priznanja Zlata plaketa.

.
On September 28, at the beginning of the new academic year, UNG presented the Golden Plaque of the University of Nova Gorica to the director of Pipistrel, Ivo Boscarol, for fruitful cooperation in research and promoting the construction of infrastructure of the University of Nova Gorica. The keynote speaker, elementary particle physicist prof. dr. Boštjan Golob, congratulated both recipients of the award: »Today’s winners, prof. dr. Miran Veselič and Mr. Ivo Boscarol, both did an outstanding job in their parts of our common ecosystem. I am happy and proud that they joined forces in their efforts with our university. With the university that has proven successful and bold ideas in the field of green technologies. In the hope of our joint realization of those ideas, I thank and congratulate both winners from the bottom of my heart. “.

Upon receiving the award, Ivo Boscarol thanked with the following words:
“Thank you all very much for this immense honor. I have been fighting all my life to maintain values in entrepreneurship, so that our employees, our customers, our suppliers can have a long-term relationship based on values. I am pleased that the University of Nova Gorica is also building its story on values. You know, it’s easiest to forget when something good has been achieved. But after twenty years still remembering  how we turned the Polytechnic into a University, how I motivated the politicians of that time, how I convinced the members of municipal councils that a university is necessary – to build such values in the long run means that we make stories based on something we can all be proud on.”

“The University of Nova Gorica is one that invests a great deal of its energy into preserving the environment and is aware that just like all of us, also each individual has to do everything possible to preserve the environment as it is, also for future generations. Thank you for building a story on values,” concluded the recipient of the gold plaque award.