Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Inženirje vgrajenih sistemov (nižji/višji)

ki se bo pridružil/a ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)


Opis dela…

Iščemo navdušene inženirje vgrajenih sistemov (nižji/višji), ki se bodo pridružili naši hitro rastoči ekipi. Kot član našega podjetja, bodo vaše dnevne obveznosti sledeče:

 • razvoj, testiranje in vzdrževanje vgrajene programske opreme, ki temelji na ARM arhitekturi za letalsko industrijo
 • podpora certificiranju programske opreme in usklajevanje s certifikacijskim organom
 • integracija in razvoj najsodobnejših komponent za letalstvo
 • priprava specifikacije in dokumentacije programske opreme na podlagi smernic DO-178C
 • simulacija kompleksnih sistemov v programu Mathworks Simulink in uvajanje modelov na ciljne platforme
 • sodelovanje z drugimi inženirji v skupini za certificiranje programske opreme

Naš idealen kandidat ima…

 • končana (ali zelo blizu zaključka) univerzitetna ali magistrska izobrazba iz računalništva, elektronike ali matematike
 • izkušnje s programskim jezikom C/C++ in drugim skriptnim jezikom (python, ruby)
 • izkušnje pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ali (električnega) letalstva
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno)

 

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh do šest mesecev in fleksibilnim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 30.04.2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

 

Kdo smo?

Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva ter Velis Electro prvo električno gnano letalo s certifikatom tipa (EASA.A.573 TCDS).

Kaj počnemo?

Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. Uspešno smo zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistem, dokončujemo pa svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom, ravno tako tudi aktivno razvijamo rešitve eVTOL.

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Embedded Software Engineers (Junior/Senior)

to join its team in Slovenija (Ajdovščina)

Job description…

We are looking for an avid Embedded Software Engineers to join our rapidly growing team. As a member of our company, you day-to-day duties will be:

 • development, testing and maintenance of embedded software based on ARM architecture for aviation industry
 • support of software certification and coordination with the certification authority
 • integration and development of cutting-edge components for aviation application
 • preparing software specification and documentation based on DO-178C guidelines
 • simulating complex systems in Mathworks Simulink and deployment of the models on target platforms
 • collaboration with other engineers in software certification team

Our ideal candidate has…

 • completed (or very near to completion) University or Master’s degree in computer science, Electronics or Math sciences
 • experience in programming language C/C++ and another scripting language (python, ruby)
 • experience in embedded systems software development
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation
 • good English skills (written and spoken)

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 to 6 months and flexible working hours

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  30th April 2021 (CV must be added to your application). 


Who we are?

Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation, and Velis Electro is world’s first electric powered airplane to receive a Type Certificate (EASA.A.573 TCDS).

What do we do?

In addition to our aircraft production we also have large research department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. We have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems and we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system, as well as actively developing eVTOL solutions.