Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. išče

Inženirja/inženirko za plovnost in certifikacijo (m/ž)

ki se bodo pridružili raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina).

**

Delali boste skupaj v ekipi inženirjev za plovnost in certifikacijo, ter poročali direktno vodji pisarne plovnosti. Vaše dnevne aktivnosti bodo povezane s tesnim sodelovanjem med vsemi inženirskimi oddelki.

Oddelek plovnosti igra ključno vlogo pri uresničevanju naše življenjske vizije. Predstavlja tudi ključni vmesni člen med Pipistrelom in pristojnimi letalskimi organi, ki so odgovorni za varnost in certifikacijo Pipistrelovih proizvodov. Poleg prisostvovanja pri oblikovanju zakonodajnega okolja, skladno s katerim bodo naši proizvodi certificirani, bo vaša naloga podpora tudi naši lastni razvojni ekipi inženirjev. Na podlagi tega boste pripomogli, da bodo naša letala dosegala zahtevane standarde in izpolnjevala zakonodajne zahteve.

Kot inženir/inženirka za plovnost, boste odgovorni za podporo našim razvojnim ekipam. S ciljem zagotoviti, da bodo razvite rešitve skladne z zakonskimi zahtevami na področju plovnosti in certifikacije, bodo vaše naloge povezane z izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • podpora pri zbiranju, preiskovanju, analiziranju ter nadaljnjem poročanju o letalskih dogodkih iz področja letalske varnosti
 • usklajevanje in vodenje certifikacijskih sestankov z nacionalnimi letalskimi organizacijami in EASO
 • podpora pri pripravi dokumentacije in podatkov o skladnosti na ustreznem strokovnem področju (sodelovanje pri pripravi programov testiranja in poročil testiranja)
 • aktivno sodelovanje pri notranjem DOA izobraževanju
 • spremljanje aktivnosti podizvajalcev razvojne organizacije
 • podpora razvojnim inženirjem pri njihovem delu, s ciljem doseganja izpolnjevanja plovnostnih zahtev (z upoštevanju liste za preverjanje skladnosti)
 • vodenje in zagotavljanje začetne in stalne plovnosti za Annex 1 zrakoplove
 • zagotavljanje stalne plovnosti za EASA certificirane zrakoplove (priprava dokumentacije pri odstopanjih in spremembah pri podatkih tipskega projekta, sodelovanje pri klasifikaciji popravil ter pripravi ustrezne dokumentacije)
 • pomoč oddelku za tehnično podporo strankam
 • priprava certifikacijskih dokumentov (kot npr. program certifikacije in posodobitev)
 • sodelovanje pri pripravi servisnih obvestil in posodobitvah letalskih priročnikov
 • koordinacija dela z inženirji za preverjanje skladnosti, s ciljem dokazovanja skladnosti s ciljnimi certifikacijskimi zahtevami

 

Naš idealen kandidat/kandidatka ima…

 • magisterij iz vesoljskega ali letalskega inženiringa
 • poznavanje EASA zakonodajnega okolja in splošnih praks
 • zaželene so predhodne izkušnje in sodelovanje v EASA postopkih certificiranja produktov
 • poznavanje certifikacijskih zahtev na nacionalnem nivoju (Nemški LTF-UL, UK – BCAR)
 • morebitne predhodne izkušnje opravljanja funkcije inženirja za plovnost
 • organizacijske sposobnosti in uspešno upravljanje s časom
 • sposobnost reševanja tehničnih problemov
 • znanje angleščine (vsaj C1)
 • znanje nemščine je zaželeno

Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen in poln delovni čas, s 6-mesečnim poskusnim delom in fleksibilnim delovnim časom
 • dinamično in inovativno delovno okolje
 • zanimive naloge, polne edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlično ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva ter sredstva za strokovno usposabljanje
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)

Pipistrel Vertical Solutions je multikulturno podjetje, zato pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 31. decembra 2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Airworthiness and Certification Engineer

to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

You will work together within team of Airworthiness and Certification Engineer, reporting directly to the Head of airworthiness. Your daily activities will be closely connected to all of ours engineering teams.

Our airworthiness team plays a key role in bringing our vision to life. It also represents a key intermediary interface between Pipistrel and the relevant aviation authorities who are responsible for the safety and certification of the Pipistrel products. As well as helping to shape the regulatory environment according to which our products will be certified, your task will also be to support our in-house design teams. By this you will contribute that our aircraft will meet the required certification standards and regulatory requirements.

As an airworthiness engineer, you will be responsible for supporting our team of design engineers. In order to ensure that the developed solutions comply with the legal requirements in the field of airworthiness and certification, your tasks will be related to the following activities:

 • assist in collecting, investigating, analysing reports and further dissemination of occurrence reports related to the aviation safety
 • coordinate and conduct certification meetings with National Aviation Authorities and EASA
 • provide support in the preparation of documentation and data in the applicable design segment (participation in the preparation of certification basis and means of compliance)
 • active involvement in internal DOA relevant training activities
 • monitoring of design organisation sub-contractors’ activities,
 • support design engineers in their technical activity for the acquisition of the target airworthiness requirements (in accordance with the compliance check list)
 • management of initial and continuing airworthiness for Annex 1 aircraft
 • ensuring continued airworthiness for EASA certified aircraft (preparation of documentation for deviations and changes to type design data, participation in the repair classification and preparation of relevant documentation)
 • providing technical assistance to customer support department
 • certification documents preparation (e.g., certification programme, compliance check list)
 • participation in the preparation of service bulletins and updates to aircraft flight/maintenance manuals
 • coordination with compliance verification engineers for satisfactory completion and showing of compliance against target certification specifications

Our ideal candidate has…

 • master’s degree in aerospace or aeronautical engineering
 • knowledge of the EASA regulatory environment and EASA practices
 • previous involvement in EASA Type Certification Processes is an asset
 • knowledge of airworthiness code on national level (German LTF-UL, UK-BCAR)
 • experience as Airworthiness Engineer and with Aviation safety (SMS) is beneficial
 • organizational and time management skills
 • technical problem-solving skills
 • English language proficiency (at least C1)
 • German language proficiency is beneficial

 

What do we offer?

 • we offer you a permanent employment contract with a 6 month evaluation period and flexible working hours
 • dynamic and innovative work environment
 • interesting tasks, full of unique challenges at the headquarters of Pipistrel in Ajdovščina (Slovenia)
 • cooperation with a team of top experts in the field of development of new aircraft design and propulsion
 • excellent team of fellow engineers and the opportunity to work in an international environment
 • access to unique knowledge, information in the field of aviation and resources for professional training
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)

Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company and we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ 31st December 2021 (CV must be added to your application).