Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. is looking for

Head of Independent System Monitoring
to join its team in Slovenia (Ajdovščina)

Job description…

We are looking for an avid Head of Independent System Monitoring to join our rapidly growing team. As a member of our company, your day-to-day duties will be:

 • running a quality system to monitor the design organisation’s compliance
 • planning quality audits to monitor the conformity and adequacy of the required procedures
 • planning and conducting internal and external quality audits to ensure safe operating practices and airworthiness of aircraft or aircraft components
 • conducting audit reports and informing the project organisation manager of the results with monitoring and resolving any discrepancies found
 • establishing regular meetings with the Heads of/DLs of the Design Organisation to assess the effectiveness of the quality system
 • active participation in updating and publishing the Design Organisation manual
 • coordinated and active cooperation with other Heads of/DLs within the group and with the management of the group companies
 • other work and tasks as directed by the employer, which fall within the scope of the work position

Our ideal candidate has…

 • university degree in aviation engineering, or engineering (mechanical, electrical, material) or applied science (mathematics, physics, computer)
 • good experience in aviation industry, auditing techniques
 • thorough knowledge of the applicable requirements to Design Organizations and to the Type Certification of products
 • thorough knowledge of EASA Part-21, good experience in aviation development and certification processes
 • good communication skills and fluent in English and preferably another language of the European Union
 • knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint & Access)
 • excellent web research skills and methods of gathering data
 • ability to understand general concept of technical documentation and configuration control
 • energy to deliver high performance
 • talent to identify and analyze problems and formulate conclusions
 • potential to grasp up new and complex issues and transfer knowledge to future situations
 • ability to create concepts, set priorities, and achieve outputs in given timelines
 • excellent multi-tasking skills
 • flexible approach towards new and challenging situations
 • capability to work efficiently under demanding circumstances
 • stress-resistant and assertive character
 • a real team player approach and dedication to collective outcomes
 • skill to convey information in a multi-cultural working environment

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija)
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment
 • funds for professional training
 • competitive salary based on your experience and work results
 • relocation assistance (offering administrative and documentation support for visa application process)
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  7th January 2021 (CV must be added to your application – we would be glad to receive it in English language). 

Who we are?
Pipistrel is a 30-years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small-aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already in the market we are the key driver in the sector of electric aviation, and Velis Electro is world’s first electric powered airplane to receive a Type Certificate (EASA.A.573 TCDS).

What do we do?
In addition to our aircraft production we also have large research department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. We have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems and we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system, as well as actively developing eVTOL solutions.

 

Pipistrel Vertical Solutions išče

Vodjo sistema kakovosti načrtovalne organizacije – HIM,
ki se bo pridružil/a naši hitro rastoči ekipi.

Kot član našega podjetja bodo vaše dnevne obveznosti sledeče:

 • vodenje sistema kakovosti za spremljanje skladnosti načrtovalne organizacije
 • načrtovanje presoj kakovosti za spremljanje skladnosti in ustreznosti zahtevanih postopkov
 • načrtovanje in izvajanje notranjih in zunanjih presoj kakovosti za zagotovitev varnih operativnih praks in plovnosti letal ali sestavnih delov letal
 • izvedba poročil presoj in obveščanje vodje projektne organizacije o rezultatih ter spremljanje in reševanje vseh ugotovljenih neskladnosti
 • vzpostavljanje rednih srečanj z vodji oddelkov načrtovalne organizacije za oceno učinkovitosti sistema kakovosti
 • aktivno sodelovanje pri posodabljanju in izdajanju Priročnika načrtovalne organizacije
 • usklajeno in aktivno sodelovanje z ostalimi vodji v skupini delodajalca in z vodstvom podjetij v skupini
 • druga dela in naloge po navodilih delodajalca, ki spadajo v delokrog delovnega mesta

Naš idealen kandidat ima…

 • univerzitetno diplomo iz letalske ali inženirske smeri (strojna, električna, materialna ali uporabna znanost – matematika, fizika, računalništvo)
 • dobre izkušnje v letalski industriji, revizijske tehnike
 • temeljito poznavanje veljavnih zahtev za Načrtovalno organizacijo in certifikacijo tipa izdelkov
 • temeljito poznavanje EASA Part-21, dobre izkušnje v letalskem razvoju in postopkih certificiranja
 • dobre komunikacijske spretnosti in tekoče znanje angleščine in po možnosti drugega jezika Evropske unije
 • znanje Microsoft Officea (Word, Excel, PowerPoint in Access)
 • odlične veščine spletnega raziskovanja in metode zbiranja podatkov
 • sposobnost razumevanja splošnega koncepta tehnične dokumentacije in nadzora konfiguracije
 • energijo za visoko učinkovitost
 • talent za prepoznavanje in analizo problemov ter oblikovanje sklepov
 • potencial za razumevanje novih in zapletenih vprašanj ter prenos znanja v prihodnje razmere
 • sposobnost ustvarjanja konceptov, določanja prednostnih nalog in doseganja rezultatov v določenih rokih
 • odlične veščine večopravilnosti
 • prilagodljiv pristop do novih in zahtevnih situacij
 • sposobnost učinkovitega dela v zahtevnih okoliščinah
 • prilagodljivost na stresne situacije in odločen značaj
 • pristop resničnega timskega igralca, posvečen kolektivnim rezultatom
 • spretnost posredovanja informacij v večkulturnem delovnem okolju

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežu podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija)
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju
 • sredstva za strokovno usposabljanje
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela
 • pomoč pri premestitvi (v obliki administrativne in dokumentacijske podpore, v postopku pridobitve delovne vize)
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 07.01.2021 (prijavi je potrebno dodati življenjepis – veseli bomo, če bo le ta v angleškem jeziku).

Kdo smo?
Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva ter Velis Electro prvo električno gnano letalo s certifikatom tipa (EASA.A.573 TCDS).

Kaj počnemo?
Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. Uspešno smo zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistem, dokončujemo pa svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom, ravno tako tudi aktivno razvijamo rešitve eVTOL.