Za dosego ambicioznih ciljev letalske industrije razpisujemo dve novi delovni mesti:
In order to achieve the ambitious goals of aviation industry we are offering two new job positions:

1.)  Inženir letalskih preizkusov / Flight Test Engineer

Širimo našo ekipo in vanjo vabimo zagnanega, strastnega in varnostno usmerjenega inženirja letalskih preizkusov. Vaša vključitev v obeh segmentih; v eksperimentalnih in certifikacijskih testiranjih električnih in hibridno-električnih zrakoplovov, bo Pipistrelu v pomoč pri oblikovanju prihodnosti letalstva. Kot del ekipe boste poročali neposredno vodji preizkusa letenja.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Delovno mesto je v podjetju Pipistrel Vertical Solutions, ki postaja zaradi narave dela pri razvijanju globalnih letalskih produktov čedalje bolj multikulturno podjetje, zato pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

We are expanding our team with an open position for a driven, passionate and safety-oriented Flight Test Engineer. Your involvement in both experimental and certification flight test activities of electric and hybrid-electric aircraft will help Pipistrel shape the future of aviation. As part of Pipistrel’s Flight Test team you will report directly to the Head of Flight Test.

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. The position is at the Pipistrel Vertical Solutions, which is becoming a multicultural company due to the nature of its work in developing global aviation products, so we welcome people from all over the world.

Odgovornosti:

 • Priprava testnih načrtov in testnih kartic
 • Upravljanje konfiguracijskega nadzora preizkusnega zrakoplova
 • Izvedba ocene testnega tveganja
 • Konfiguriranje in vključevanje strojne in programske opremo za snemanje podatkov za preskušanje leta
 • Priprava napotkov za preizkušanje letenja pred poleti z osebjem ter izvedba preizkusnega letenja na testnem letalu
 • Naknadna obdelava pridobljenih testnih podatkov
 • Priprava natančnih poročil o preizkusu letenja za inženiring ali za dokazovanje skladnosti
 • Aktivno delovanje kot vezni člen med skupino za inženiring, prototipiranje in plovnost
 • Priporočanje sprememb za zrakoplove in sisteme zrakoplovov, da bi izpolnili oblikovne, regulativne in varnostne zahteve, cilje načrtovanja in potrebe strank
 • Podpora organizaciji logistike v primeru letalskih testov zunaj Pipistrelovih baz preskuševališč
 • Pomoč pri razvoju priročnikov za letenje in podporno dokumentacijo za delovanje naših izdelkov

Responsibilities:

 • Prepare Test Plans and Test Cards
 • Management of configuration control of test aircraft
 • Perform Test Risk Assessment
 • Configure and integrate flight test instrumentation and data recording hardware and software
 • Perform pre-flight briefings with flight test personnel and execute flight tests aboard test aircraft
 • Test data post-processing and analysis
 • Preparation of concise and precise Flight Test Reports for the Engineering or for compliance demonstration
 • Act as liaison with Engineering, Prototyping and Airworthiness teams
 • Recommend changes to aircraft and aircraft systems to meet design, regulatory and safety requirements, design objectives and customer needs
 • Support the organisation of logistics in case of flight tests outside of Pipistrel base test sites
 • Help to develop flight manuals and supporting documentation for the operation of our products

Zahteve:

 • Univerzitetna izobrazba smeri strojništva ali s področja letalskega inženiringa
 • Varnostni pristop k delu
 • Vsaj dve leti izkušenj v letalskem sektorju
 • Dobro poznavanje zmogljivosti zrakoplova, mehanike letenja in sistemov zrakoplovov
 • Izkušnje z regulativnim okvirom EASA (Part 21) in certifikacijskimi specifikacijami Part 23
 • Dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti in usklajevanje s člani drugih skupin kot del delovnih nalog
 • Odlične komunikacijske spretnosti in dobro znanje angleškega jezika

Requirements:

 • University degree in Engineering at B.Sc. level or higher, preferably aerospace
 • Safety-driven approach to work
 • At least 2 years of previous experience in the aerospace sector
 • Sound knowledge of aircraft performance, flight mechanics and aircraft systems
 • Experience with EASA regulatory framework (Part 21) and Part 23 certification specifications
 • Good leadership and organisational skills and coordinating with members of other teams as part of your work duties
 • Excellent communication skills and are fluent in English

Zaželeno:

 • Predhodne izkušnje s testnim letenjem
 • Dovoljenje/zpit za pilota
 • Izkušnje s strojno in programsko opremo za pridobivanje digitalnih podatkov
 • Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
 • Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
 • Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
 • Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
 • Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
 • Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
 • Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
 • Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

Desired:

 • Previous experience in flight test
 • Pilot licence
 • Experience with digital data acquisition hardware and software
 • Energy to deliver high performance
 • Knowledge of Slovene language
 • Identify and analyse problems and formulate conclusions
 • Grasp up new and complex issues and transfer knowledge to future situations
 • Create structures, set priorities and achieve outputs in given timelines
 • Multi-tasking skills
 • Flexible towards new and challenging situations
 • Dedicated to collective outcomes
 • Convey information in a multi-cultural working environment

 

Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

We offer:

 • Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • Full-time employment
 • Possibility of internal and external education and training
 • Opportunity for personal and professional growth
 • Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 17.11.2019.

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due to 17th November 2019.


2.) Oblikovalec  /  Designer

Iščemo navdušenega grafičnega oblikovalca za delo na področju oblikovanja industrijskih produktov, priprave različnih prezentacij in podpori grafične podobe podjetij skupine Pipistrel. Pri svojem delu boste vključeni v Pipistrelove razvojne projekte in sodelovali pri soustvarjanju vizualne prepoznavnosti Pipistrela ter njegove inovativne in podjetniške filozofije.

Nudimo dolgoročno projektno delo z začetnim trajanjem zaposlitve 6 mesecev in prilagodljivim delovnim časom. Delovno mesto je v podjetju Pipistrel Vertical Solutions, ki postaja zaradi narave dela pri razvijanju globalnih letalskih produktov čedalje bolj multikulturno podjetje, zato pozdravljamo ljudi iz vsega sveta.

We are looking for an enthusiastic graphic designer to work in the field of industrial product design, preparing various presentations and supporting the graphic image of the Pipistrel Group companies. In your work you will be involved in Pipistrel’s development projects and participate in creating the visual recognition of Pipistrel and its innovative and business philosophy.

We are offering a long-term project work with an initial employment term of 6 months and flexible working hours. The position is at the Pipistrel Vertical Solutions, which is becoming a multicultural company due to the nature of its work in developing global aviation products, so we welcome people from all over the world.

Področje dela:

 • Razumevanje in razvrščanje potreb strank po pomembnosti, po svoji presoji po Pipistrelovih kriterijih (To bo vključevalo zunanjost, notranjost in uporabniške vmesnike zrakoplovov, materiale, barvo in obloge ter oblikovanje osvetlitve celotnega portfelja naših izdelkov)
 • Razumevanje in združevanje ergonomskih in trajnostnih konceptov ter certifikacijskih omejitev
 • Ustvarjanje izjemnih grafičnih designe zunanjosti zrakoplovov in sodelovanje z ekipo za izdelavo prototipov, da ovrednotite videz, občutek, praktičnost in ergonomijo
 • Ustvarjanje vrhunskih designov notranjosti, ki predstavljajo Pipistrelove vrednote in ustvarjajo resnično izjemno izkušnjo za naše stranke
 • Oblikovanje površin razreda-A skupaj z našo CAD/CAM ekipo za modeliranje.
 • Poznavanje zakonodajnih in inženirskih zahtev za doseganje izvedljivosti designov
 • Ustvarjanje elementov oblikovalskega jezika, ki vzporedno prenesejo oblikovanje izdelkov v promocijski grafični material podjetja
 • Usmerjanje in ustvarjanje ter uporaba elementov grafične identitete podjetja in njihova raba v celotnem portfelju izdelkov in podpornih materialov; vključno z oblikovanjem spletnih strani, tiskovin in digitalne komunikacije

Responsibilities:

 • Understand and prioritize customer needs, applying your thinking and decision process around the design space of Pipistrel (this include aircraft exterior, interior, user interfaces, materials, colour and trim and lighting design of our entire product portfolio)
 • Understand and integrate ergonomic and sustainability concepts, as well as certification constrains
 • Create exceptional aircraft exterior designs and work with the prototyping team to validate look, feel, practicality and ergonomics
 • Create world-class interior designs which represent Pipistrel’s values that create a truly exceptional experience for our customers
 • Design Class-A surfaces together with our CAD/CAM modelling team
 • Apply strong knowledge of legislation and engineering requirements to achieve design feasibility
 • Create elements of design language that transverse product design into corporate materials
 • Steer the creation and applicability of corporate identity graphic and their application across the product portfolio and supporting materials; including website design, print materials and digital communication


Zahteve:

 • Natančnost in odgovornost do dela
 • Poznavanje orodij skupine Adobe (Photoshop, Ilustrator, Acrobat, DreamWeaver, ipd.), PowerPoint
 • Osnovno poznavanje orodij za grafično oblikovanje, Photoshop , Ilustrator, CorelDraw…
 • Izkušnje z Javascript, HTML, CSS, PHP
 • Občutek za uporabniško izkušnjo in design
 • Smisel za estetiko in kreativne ideje
 • Uglajen, profesionalen nastop in sposobnost izogniti se konfliktnim situacijam
 • Prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest in samoiniciativnost
 • Organizacijska in administrativna pomoč
 • Tekoče obvladanje angleškega jezika
 • Spoštovanje časovnih razporedov projektov in proračunskih omejitev
 • Fleksibilnost in prilagodljivost za ad hoc povezane projekte ali naloge, ki jih priskrbi vodstvo
 • Dinamičen značaj, sposobnost vključiti se v skupinska prizadevanja in hkrati odlikovati se pri individualnih nalogah

Requirements:

 • Accuracy and work responsibility
 • Knowledge of Adobe group tools (Photoshop, Illustrator, Acrobat, DreamWeaver, etc.), PowerPoint
 • Basic knowledge of graphic design tools, Photoshop, Illustrator, CorelDraw …
 • Experience with Javascript, HTML, CSS, PHP
 • A sense of user experience in design
 • A sense of aesthetics in creative ideas
 • Smooth, professional performance in the ability to avoid conflict
 • Kindness, determination, reliability, confidence and self-initiative
 • Organizational and administrative assistance
 • Basic knowledge or willingness to learn Slovene
 • Demonstrate strong respect for project timing schedules and budget constraints
 • Work on any ad hoc related projects or tasks provided by management
 • A dynamic character, capable of integrating team efforts as well as excelling at individual assignments


Zaželeno:

 • Želja po doseganju visokih ciljev in odgovornost pri delu
 • Zmožnost prepoznavanja, analiziranja težav in iskanja efektivnih rešitev
 • Zmožnost učenja kompleksnih znanj in uporaba v nadaljnjem delu
 • Organizacijske sposobnosti, določanje prioritet delovnih nalog in doseganje rezultatov v določenih časovnih rokih
 • Sposobnost opravljanja več opravil hkrati
 • Pripravljenost na nove izzive ter prilagodljivost
 • Psihofizična odpornost in sposobnost reagiranja v stresnih in zahtevnih okoliščinah
 • Motiviranost k doseganju kolektivnih rezultatov
 • Komunikacija in prenos znanja v mednarodnem delovnem okolju

Desired:

 • Desire to achieve high goals and responsibility at work
 • Ability to identify, analyze problems and find effective solutions
 • Ability to learn complex skills and transfer knowledge to future situations
 • Organizational skills, prioritizing work tasks and achieving results within specified timeframes
 • Multi-tasking skills
 • Flexible towards new and challenging situations
 • Stress resistant, assertive and efficient under demanding circumstances
 • Dedicated to collective outcomes
 • Convey information in a multi-cultural working environment


Ponujamo:

 • Zaposlitev za določen čas (6 mesecev) z možnostjo podaljšanja pogodbe za projektno delo
 • Zaposlitev za polni delovni čas
 • Možnost notranjega in zunanjega izobraževanja in usposabljanja
 • Priložnost za osebno in poklicno rast
 • Prilagodljivo, inovativno in dinamično delovno okolje v skupini strokovnjakov

We offer:

 • Employment for a fixed term (6 months) with the possibility of prolonging the contract for a project work
 • Full-time employment
 • Possibility of internal and external education and training
 • Opportunity for personal and professional growth
 • Flexible, innovative and dynamic work environment in a team of professionals

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 17.11.2019.

We invite you to introduce yourself through our portal (Application for Pipistrel careers): https://cloud.pipistrel.si/application/ due to 17th November 2019.