Digitalna transformacija

Opis projekta:

Projekt Digitalna transformacija v podjetju Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. zajema aktivnosti za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije nekaterih naših ključnih poslovnih in proizvodnih procesov. V okviru projekta bo poskrbljeno za tehnično opremljenost z zagotovitvijo tako programske kot strojne opreme, ki omogočata boljše digitalno poslovanje in proizvodnjo. Aktivnosti so zastavljene tako, da pokrivajo področja *izboljšanje izkušnje kupca, *učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, *razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, *vpeljavo digitalnih poslovnih modelov, *razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, *razvoj digitalne kulture, *vpeljavo kibernetske varnost ter izvedbo projekta industrije 4.0. Ob vsem naštetem se bo dodatno upoštevla tudi skrbi za okolje.

Glavni cilji projekta so:

  • izvesti digitalno transformacijo podjetja preko digitalizacije poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom z izvedbo zastavljenih aktivnosti;
  • izboljšati kompetence zaposlenih z vlaganjem v razvoj digitalnih kadrov in izvedbo izobraževanj ter usposabljanj s področja digitalizacije;
  • spodbuditi energetsko in snovno učinkovitost procesov;
  • povečati dodano vrednost na zaposlenega v PVS-ju.

Projekt delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, Prednostna os (PO) 15 “Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR”, Prednostna naložba (PN) 15.1 “Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega dogotalnega in odpornega okrevanja gospodarstva”.

   

Spletna stran

podjetniskisklad.si

Sofinanciranje

Projekt je prejel sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR

Trajanje projekta

1.10.2020 – 30.9.2022

Konzorcij

Samostojni projekt