Za dosego ambicioznih ciljev letalske industrije razpisujemo nova delovna mesta.
In order to achieve the ambitious goals of aviation industry we are offering new job positions.

Kdo smo?
Pipistrel je 30 let staro podjetje, ki izdeluje letala s sedežem v Sloveniji. Z več kot 200 zaposlenimi v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Kitajskem smo eden največjih proizvajalcev (več kot 200 letal na leto) v segmentu majhnih letal s prodajo po vsem svetu. Z dvema vrstama zrakoplovov gnanih na električni pogon (Taurus Electro in Alpha Electro), ki sta že na trgu, smo ključni dejavnik v sektorju električnega letalstva.

Kaj počnemo?
Poleg naše proizvodnje zrakoplovov imamo tudi velik oddelek za raziskave in razvoj, ki ponuja inovacije lastnemu podjetju in storitve na področju R&R na zahtevo drugim strankam po vsem svetu. Oddelek zajema področja od aerodinamike, mehanike, elektronike in programske opreme do testiranja letenja. V letu 2016 smo uspešno zaključili raziskovalni projekt, ki ga financira EU, povezan s hibridnimi pogonskimi sistemi (hypstair.eu/), v letu 2019 pa dokončujemo svoje prvo leteče letalo s hibridnim pogonskim sistemom (mahepa.eu), aktivno pa tudi razvijamo rešitve eVTOL.

Who we are?
Pipistrel is a 30 years old aviation company based in Slovenia. With more than 200 employees in Slovenia, Italy, Germany and China we are one of the largest producers (over 200 aircraft per year) in the small aircraft segment worldwide. With two electric powered aircraft types (Taurus Electro and Alpha Electro) already on the market we are the key driver in the sector of electric aviation.

What do we do?
In addition to our aircraft production we also have large research and devolvement department which provides innovations to our own company and on-demand R&D services to other customers worldwide. The department covers areas from aerodynamics, mechanics, electronics and software up to flight testing. In 2016 we have successfully completed EU funded research project related to hybrid propulsion systems (hypstair.eu/) and in 2019 we are finalizing our first flying aircraft with hybrid propulsion system (mahepa.eu) as well as actively developing eVTOL solutions.


DELOVNA MESTA – JOB POSITIONS:

1.) Inženirji za vgrajene elektronske sisteme (nižji/višji)
Embedded software engineers (Junior/Senior)

ki se bodo pridružili raziskovalni & razvojni ekipi v Sloveniji (Ajdovščina)
to join its research & development team in Slovenija (Ajdovščina)

Naš idealni kandidat ima:

 • končano (ali zelo blizu zaključka) univerzitetno diplomo iz računalništva, elektronike ali matematike,
 • izkušnje s programskim jezikom C/C++ in drugim skriptnim jezikom (Python, Ruby),
 • izkušnje pri razvoju programske opreme vgrajenih sistemov,
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ ali (električnega) letalstva,
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno).

Our ideal candidate has:

 • completed (or very near to completion) university degree in computer science, electronics or math sciences,
 • experience in programming language C/C++ and another scripting language (Python, Ruby),
 • experience in embedded systems software development,
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation,
 • good English skills (written and spoken).

Opis dela:

 • razvoj, testiranje in vzdrževanje vgrajene programske opreme, ki temelji na ARM arhitekturi za letalsko industrijo,
 • podpora certificiranju programske opreme in usklajevanje s certifikacijskim organom,
 • integracija in razvoj vrhunskih komponent za letalsko uporabo,
 • priprava specifikacije in dokumentacije programske opreme na podlagi smernic DO-178C,
 • sodelovanje z drugimi inženirji v ekipi za certificiranje programske opreme.

Job description:

 • development, testing and maintenance of embedded software based on ARM architecture for aviation industry,
 • support of software certification and coordination with the certification authority,
 • integration and development of cutting edge components for aviation application,
 • preparing software specification and documentation based on DO-178C guidelines,
 • collaboration with other engineers in software certification team.

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
 • sredstva za strokovno usposabljanje,
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
 • pomoč pri premestitvi,
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 14.01.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  14th January 2020 (CV must be added to your application). 

2.) Razvojni inženirji – elektronska strojna oprema (nižji/višji)
Development Engineers – Electronic hardware (Junior/Senior)

Naš idealni kandidat ima:

 • diploma iz elektrotehnike ali iz področja mehatronike (6/1, 6/2),
 • izkušen v računalniško podprtih oblikah oblikovanja, npr. Altium Designer ali podobno,
 • odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske veščine,
 • praktičen odnos do situacij,
 • seznanjenost s postopkom razvoja elektronske strojne opreme na osnovi zahtevkov od PCB do izdelave prototipov in proizvodnje,
 • seznanjenost z načeli načrtovanja, ki se uporabljajo za varnostno pomembne sisteme in toleranco HIRF,
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ali (električnega) letalstva,
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno).

Our ideal candidate has:

 • degree in Electrical Engineering or Mechatronic discipline (6/1, 6/2),
 • proficient in Computer Aided Design environments, e.g. Altium Designer or similar,
 • excellent problem solving and communication skills,
 • hands-on attitude,
 • familiarity with requirements-based electronic hardware development process from PCB to prototyping and production,
 • familiarity with design principles applicable for safety critical systems and HIRF-tolerance,
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation,
 • good English skills (written and spoken).

Opis dela:

 • načrtovanje elektronske strojne opreme za uporabo v zraku, kakor tudi preizkusne opreme,
 • izdelava prototipov elektronske strojne opreme in njihova integracija,
 • usklajevanje EMC in varnostnih preskusov,
 • testiranje in optimizacija elektronske strojne opreme glede na zahteve,
 • izdelava in vzdrževanje projektne dokumentacije,
 • zagotavljanje inženirske podpore oddelku za proizvodnjo in prototipiranje v fazi izdelave in namestitve.

Job description:

 • designing electronic hardware for airborne use, as well as test equipment,
 • creation of prototypes of electronic hardware and their integration,
 • coordinating of EMC and safety-related testing,
 • testing and optimisation of electronic hardware according to requirements,
 • creating and maintaining of design documentation,
 • providing engineering support to the manufacturing and prototyping department during the manufacturing and installation phase.

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
 • sredstva za strokovno usposabljanje,
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
 • pomoč pri premestitvi,
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 14.01.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  14th January 2020 (CV must be added to your application). 

3. ) Razvojni inženirji – baterijske elektro-mehanske komponente (nižji/višji)
Development Engineers – Battery Electro-mechanical Components (Junior/Senior)

Naš idealni kandidat ima:

 • diploma iz strojništva ali iz področja mehatronike (6/1, 6/2),
 • strokovnjaki v računalniško podprtih oblikah oblikovanja, npr. Autodesk Inventor,
 • odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske veščine,
 • praktičen odnos do situacij,
 • poznavanje baterijskih sistemov in pogonskih sistemov,
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ali (električnega) letalstva,
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno).

Our ideal candidate has:

 • degree in Mechanical Engineering or mechatronic discipline (6/1, 6/2),
 • proficient in Computer Aided Design environments, e.g. Autodesk Inventor,
 • excellent problem solving and communication skills,
 • hands-on attitude,
 • familiarity with battery systems and propulsion systems,
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation,
 • good English skills (written and spoken).

Opis dela:

 • načrtovanje pogonskih baterij in električnih sistemov za električna letala (kabelski snop, električne komponente, BOM) v skladu z zahtevami,
 • ustvarjanje in vzdrževanje CAD dokumentacije,
 • zagotavljanje inženirske podpore oddelku za proizvodnjo in prototipiranje v fazi izdelave in vgradnje,
 • sodelovanje s podizvajalci.

Job description:

 • designing propulsion batteries and electrical systems for electric aircraft (Wire harness, electrical components, BOM) according to requirements,
 • creating and maintaining CAD documentation,
 • providing engineering support to the manufacturing and prototyping department during the manufacturing and installation phase,
 • cooperating with subcontractors.

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
 • sredstva za strokovno usposabljanje,
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
 • pomoč pri premestitvi,
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 14.01.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  14th January 2020 (CV must be added to your application). 

4.) Inženir za integracije – električni sistemi (nižji/višji)
Integration Engineer – Electrical Systems (Junior/Senior)

Naš idealni kandidat ima:

 • diploma iz strojništva ali iz področja mehatronike (6/1, 6/2),
 • strokovnjaki v računalniško podprtih oblikah oblikovanja, npr. Autodesk Inventor,
 • odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske veščine,
 • praktičen odnos do situacij,
 • poznavanje baterijskih sistemov in pogonskih sistemov,
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ali (električnega) letalstva,
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno).

Our ideal candidate has:

 • degree in Mechanical Engineering or mechatronic discipline (6/1, 6/2),
 • proficient in Computer Aided Design environments, e.g. Autodesk Inventor,
 • excellent problem solving and communication skills,
 • hands-on attitude,
 • familiarity with battery systems and propulsion systems,
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation,
 • good English skills (written and spoken).

Opis dela:

 • sestavljanje pogonskih baterij in električnih sistemov za električna letala (kabelski snop, električne komponente, BOM) v skladu z zahtevami,
 • zagotavljanje inženirske podpore oddelku za proizvodnjo in prototipiranje v fazi izdelave in vgradnje,
 • sodelovanje s podizvajalci.

Job description:

 • assembling propulsion batteries and electrical systems for electric aircraft (Wire harness, electrical components, BOM) according to requirements,
 • providing engineering support to the manufacturing and prototyping department during the manufacturing and installation phase,
 • cooperating with subcontractors.

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
 • sredstva za strokovno usposabljanje,
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
 • pomoč pri premestitvi,
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 14.01.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  14th January 2020 (CV must be added to your application). 

5.) Razvojni inženirji – ogrodje in sistemi (nižji/višji)
Development Engineers – Airframe and systems (Junior/Senior)

Naš idealni kandidat ima:

 • diploma iz strojništva ali iz področja mehatronike (6/1, 6/2),
 • strokovnjaki v računalniško podprtih oblikah oblikovanja, npr. Autodesk Inventor, Catia,
 • izkušnje pri modeliranju v prosti obliki (kompozitne strukture),
 • vsaj dve leti delovnih izkušenj v ustrezni panogi,
 • odlične sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske veščine,
 • praktičen odnos do situacij,
 • dobre analitične sposobnosti in strast do tehnologije in/ali (električnega) letalstva,
 • dobro znanje angleščine (pisno in govorno).

Our ideal candidate has:

 • degree in Mechanical Engineering or mechatronic discipline (6/1, 6/2),
 • proficient in Computer Aided Design environments, e.g. Autodesk Inventor, Catia
 • experience in free form modelling (composite structures),
 • at least two years of work experience in relevant industry,
 • excellent problem solving and communication skills,
 • hands-on attitude,
 • good analytical skills and passion for technology and/or (electric) aviation,
 • good English skills (written and spoken).

Opis dela:

 • načrtovanje mehanskih in zračnih sestavnih delov za zrakoplovne sisteme in podsestave,
 • ustvarjanje in vzdrževanje 2D in 3D CAD dokumentacije,
 • zagotavljanje inženirske podpore oddelku za proizvodnjo in prototipiranje v fazi izdelave in vgradnje,
 • sodelovanje s podizvajalci.

Job description:

 • designing mechanical and airframe components for aircraft systems and subassemblies,
 • creating and maintaining 2D and 3D CAD documentation,
 • providing engineering support to the manufacturing and prototyping department during the manufacturing and installation phase,
 • cooperating with subcontractors.

Kaj ponujamo?

 • zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov na sedežih podjetja Pipistrel v Ajdovščini (Slovenija),
 • odlična ekipa kolegov inženirjev in priložnost za delo v mednarodnem okolju,
 • sredstva za strokovno usposabljanje,
 • konkurenčna plača glede na vaše izkušnje in rezultate dela,
 • pomoč pri premestitvi,
 • ponujamo dolgoročno projektno delo z ocenjevalnim rokom treh mesecev in fleksibilnim delovnim časom.

Ker je Pipistrel Vertical Solutions multikulturno podjetje, pozdravljamo ljudi z vsega sveta.

What do we offer?

 • interesting job full of unique challenges at Pipistrel headquarters in Ajdovščina (Slovenija),
 • great team of fellow engineers and a chance to work in an international environment,
 • funds for professional training,
 • competitive salary based on your experience and work results,
 • relocation assistance,
 • we are offering a long-term project work with an evaluation term of 3 months and flexible working hours.

Since Pipistrel Vertical Solutions is a multicultural company, we welcome people from all over the world.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala: https://cloud.pipistrel.si/application/ do vključno 14.01.2020 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

We invite you to introduce yourself through our portal: https://cloud.pipistrel.si/application/ through  14th January 2020 (CV must be added to your application).